Dopłaty do plac to najważniejsza metoda wsparcia pracy niepełnosprawnych…

DZIENNIK , autor: Marzena Jurczewska , oprac.: GR

październik 16, 2007


Czy lekarstwem na niedobory kadr w związku z licznymi emigracjami zarobkowymi Polaków może być zatrudnienie osób niepełnosprawnych W rozważaniu wszelkich za i przeciw powinny pomóc pracodawcom informacje na temat pomocy publicznej wspierającej takie zatrudnienie.

Podstawą tej pomocy są dopłaty do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stanowi, że może otrzymać je pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc. oraz ten, który zatrudnia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy do 25 pracowników. Warunkiem jest brak zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych większych niż 100 . Dofinansowanie obejmuje podwyższone koszty plac, czyli różnicę pomiędzy kosztami pracy osoby niepełnosprawnej a kosztami pracy osoby pełnosprawnej.

Maksymalna wysokość dopłat nie może przekroczyć 100 proc. podwyższonych kosztów płacy osoby niepełnosprawnej. Możliwość skorzystania z pomocy w wysokości przewidzianej w ustawie dotyczy tych pracodawców, którzy zdecydują się na tzw. metodę kosztową, czyli szczegółowe rozliczanie zaliczek otrzymywanych z funduszu. Jako formę dofinansowania pracodawca może też wybrać ryczałt. Wówczas nie musi liczyć podwyższonych kosztów plac, ale otrzyma niższe dofinansowanie. Podstawą dofinansowania jest minimalne wynagrodzenie obowiązujące w grudniu roku poprzedzającego rok, w którym pracodawca korzysta z dofinansowania (w grudniu 2006 r. było to 899,10 zł).

Przy zastosowaniu metody kosztowej kwota maksymalnej wysokości pomocy jest taka sama dla zpchr oraz dla firm z otwartego rynku pracy i wynosi: 130 proc. minimalnego wynagrodzenia – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 110 proc. – ze stopniem umiarkowanym, i 50 proc. – ze stopniem lekkim. W przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono schorzenia specjalne (upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną lub epilepsję, do osób ze schorzeniami specjalnymi zalicza się również osoby niewidome) kwoty dopłat zwiększa się o 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wysokość maksymalnego dofinansowania w 2007 r. przy znacznym stopniu niepełnosprawności i występowaniu u pracownika schorzeń specjalnych wynosi 1843,16 zł, a przy braku tych schorzeń -1168,83 , stopniu umiarkowanym: 1663,34 i 989,01 , przy stopniu lekkim – 1123.87 zł i 449,55 . Do limitu pomocy należy doliczyć 100 proc. kwoty składki należnej od pracownika na ubezpieczenia emerytalne i chorobowe oraz składki należnej od pracodawcy na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Więcej Dziennik.