Czas na wnioski o zawarcie umów w sprawie refundacji wynagrodzeń…

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

paź 17, 2007


Niespełna miesiąc został przedsiębiorcom na złożenie wniosków o zawarcie umowy w sprawie refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pobierających naukę. Składamy je do centrów edukacji młodzieży działających przy Ochotniczych Hufcach Pracy.

Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, aby był czas na naniesienie poprawek.

Dziś krok po kroku opisujemy, co zrobić, aby otrzymać takie wsparcie. Pokazujemy też, jak prawidłowo wypełnić poszczególne dokumenty.

Młodociany to osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie przekroczyła 18. Przyjmujemy go do pracy na umowę w celu przygotowania zawodowego. Pracodawcy chętnie ich werbują, gdyż zyskują w ten sposób szanse na refundację wypłacanych im pensji oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

– A ile możemy dostać – pytają zainteresowani tym rzemieślnicy. Ochotniczy Hufiec Pracy nie zwróci im więcej niż miesięczne wynagrodzenie młodocianego wraz z należnymi od niego składkami na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika. Chodzi więc o następujące składki:

emerytalną w wysokości 9,76 proc. podstawy wymiary,

rentową – 6,5 proc.,

wypadkową – różna dla poszczególnych firm. Refundacja przysługuje przez cały czas, na jaki została zawarta umowa z wojewódzką komendą OHP, a częstotliwość wypłaty określa umowa z hufcem.

Od 1 września do końca listopada bieżącego roku wynagrodzenie młodocianych w pierwszym roku nauki wynosi minimum 105,77 zł miesięcznie, w drugim 132,22 zł, a w trzecim 158,66 zł. Przyuczani do wykonywania określonej pracy dostają za to 105,77 zł miesięcznie przez cały czas praktyki.

Refundacje przysługują podmiotom, które:

zatrudniają młodocianych w określonych zawodach, różnych w zależności od województwa: największą popularnością cieszą się profesje: kucharz małej gastronomii, murarz bądź stolarz,

spełniają warunki zawodowe i pedagogiczne do szkolenia młodocianych,

zatrudnią młodocianego na czas nieokreślony i zobowiążą się do przedłużenia mu angażu o minimum pół roku po zakończeniu przygotowania.

Ubieganiu się o refundację wynagrodzeń i składek ZUS towarzyszą trzy etapy.

Chodzi o ukończoną maturę.

Jest to jeden z wariantów posiadanych kwalifikacji instruktora praktycznej nauki zawodu [patrz rozporządzenie MENiS; DzU z 2003 r. nr 192. poz. 1875).

KROK 1. SKŁADAMY WNIOSEK 0 ZAWARCIE UMOWY

Wnioski o zawarcie umowy o takie refundacje składamy między i września a 15 listopada. Dotyczy to jednak tylko zatrudniających młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formach szkolnych.

Angażujących ich w formach pozaszkolnych obowiązują inne terminy. Składają oni wnioski regularnie do 20 dnia każdego miesiąca. Wynika tak z § 3 ust. 7 i 8 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (DzU nr 77, poz. 518). Wyjątkowo nie zgłaszają wniosków do 15 listopada zakłady, w których młodociani kontynuują naukę w związku z rozwiązaniem umowy o przygotowanie zawodowe z poprzednim pracodawcą z powodu:

ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy,

reorganizacji uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania,

orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie przez młodocianego.

– Podmioty przechwytujące” młodocianego w takich sytuacjach przekazują wnioski w miesiącu, w którym go przejęli – tłumaczy Paweł Mondygraf, główny organizator w Biurze Rynku Pracy Komendy Głównej OHP. – Wszystko dlatego że refundacja należy się od momentu złożenia wniosku. Jeżeli więc pracodawca podpisał z młodocianym umowę w lutym, a wniosek o refundację złożył w maju, to pieniądze dostanie dopiero od maja.

Więcej Rzeczpospolita.