Niepełnosprawność nie będzie określana procentowo…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

paź 17, 2007

Unijne rozporządzenie w sprawie zatrudnienia niepełnosprawnych.

Niepełnosprawność nie będzie określana procentowo.

Co najmniej połowę pracowników zakładów pracy chronionej będą stanowić niepełnosprawni.

Bruksela chce, aby za prowadzenie firmy na chronionym rynku pracy nadal przysługiwały ulgi podatkowe.

Niepełnosprawni nie będą musieli wymieniać orzeczeń o niepełnosprawności.

Przynajmniej 50 proc. zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej będą stanowić osoby niepełnosprawne. Tak wynika z projektu rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE. Ma ono wejść w życie w połowie 2008 roku. Dla polskich przedsiębiorców oznacza to konieczność podwyższenia poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zgodnie z krajowymi przepisami, status ZPChr mogą bowiem uzyskać zakłady, w których stanowią oni co najmniej 40 proc. (a nie jak chce Unia 50 proc.) ogółu zatrudnionych. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, Polska nie będzie musiała natomiast wprowadzać procentowego systemu określania niepełnosprawności.

Firmy przyjmą do pracy

– Zakłady pracy chronionej, w których niepełnosprawni stanowią więcej niż 40 proc, ale mniej niż połowę załogi, będą musiały zatrudnić dodatkowych niepełnosprawnych – mówi Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

W przeciwnym razie, po wejściu w życie nowego rozporządzenia KE, mogą oni utracić status ZPChr. W Polsce funkcjonuje 2 307 zakładów pracy chronionej, w których jest zatrudnionych 192 tys. niepełnosprawnych.

Aby uniknąć utraty statusu ZPChr, pracodawcy będą mogli także zredukować liczbę pracujących w zakładzie pełnosprawnych. W ten sposób zwiększy się automatycznie odsetek zatrudnionych w ZPCHr osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

– Warto jednak pamiętać, że m.in. ze względu na skomplikowane przepisy dotyczące chronionego rynku pracy, niektórzy pracodawcy sami rezygnują ze statusu ZPChr, jeśli nie spełniają jednego z warunków umożliwiających jego uzyskanie – tłumaczy Jan Zając.

Procentowe określenie

Opracowanie nowej definicji zatrudnienia chronionego, zgodnie z którą przynajmniej 50 proc. zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej będą stanowić osoby niepełnosprawne, oznacza w praktyce, że Komisja Europejska zrezygnowała z zobowiązania państw członkowskich do wprowadzenia procentowego systemu określania niepełnosprawności.

– Poprzednia wersja projektu zakładała, że status ZPChr przysługiwałby zakładowi, w którym stopień niepełnosprawności co najmniej 75 proc. pracowników wynosi co najmniej 50 proc. – tłumaczy Włodzimierz Sobczak, prezes Krajowej Izby Gospodarczo–Rehabilitacyjnej.

O nowe orzeczenia musiałoby się starać 192 tys. pracowników ZPChr, a być może nawet 4,5 mln osób niepełnosprawnych prawnie, czyli posiadających już orzeczenie potwierdzające ich stan zdrowia.

– Musielibyśmy wydawać więcej orzeczeń, więc konieczny byłby wzrost nakładów finansowych na ten cel – mówi Anna Olszewska, przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie.

Więcej Gazeta Prawna.