Jak się odwołać po kontroli ZUS…

Rzeczpospolita , autor: MICHAŁ JAKUBOWSKI , oprac.: GR

paź 17, 2007


Zatrudniamy w sumie dziesięć osób: ośmiu pracowników i dwie osoby na umowę-zlecenie. We wrześniu ZUS przeprowadził u nas kontrolę. Otrzymaliśmy protokół pokontrolny, do którego nie wnieśliśmy zastrzeżeń, a teraz dostaliśmy decyzję ZUS. Uważamy, że nie wynika ona z ustaleń kontroli. Czy w takiej sytuacji możemy się od niej odwołać.

Po przeprowadzonej przez ZUS kontroli płatnik dostaje protokół pokontrolny. W ciągu 14 dni od jego otrzymania może złożyć pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w tym dokumencie, wskazując dowody. Wówczas inspektor musi rozpatrzyć te zastrzeżenia i w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne.

Ustalenia zawarte w protokole są podstawą wydania przez ZUS decyzji. Oczywiście płatnikowi składek przysługuje od niej odwołanie, które należy złożyć w ciągu miesiąca od otrzymanej decyzji. Odwołanie składa się w ZUS, który przekazuje je sądowi. W odwołaniu płatnika oznacza zaskarżoną decyzję, określa i zwięźle uzasadnia zarzuty i wnioski. Pod odwołaniem podpisuje się płatnik lub pełnomocnik.

Jeśli ZUS uzna argumenty podane w odwołaniu, zmienia lub uchyla w całości wydaną decyzję w ciągu 30 dni od wniesienia pisma. Wówczas sprawa nie trafia do sądu. Jeżeli jednak ZUS nie uwzględni odwołania, niezwłocznie przekazuje sądowi sprawę wraz z uzasadnieniem. Wtedy spór między płatnikiem a ZUS rozstrzygnie sąd w wyroku. Sąd oddali jednak odwołanie, jeżeli nie ma podstaw, aby je uwzględnić. W przeciwnym razie zmieni zaskarżoną decyzję w całości lub w części i orzeknie co do istoty sprawy.

Płać składki od nagrody uznaniowej…

s W trakcie kontroli inspektor ZUS zakwestionował podstawę wymiaru składek za pracownika, który w maju 2006 r. otrzymał nagrodę specjalną (2000 zł), bo przepracował w zakładzie dziesięć lat bez żadnego dnia absencji chorobowej. 0 przyznaniu nagrody zdecydował prezes firmy. Nie opłaciliśmy od niej składek, uznając ją za jubileuszową. W otrzymanym protokole pokontrolnym inspektor ZUS uznał, że od takiej nagrody składki trzeba jednak opłacić. Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić

Zacząć trzeba od tego, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany ze stosunku pracy z wyłączeniem wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków. Tu trzeba się odwołać do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.). Z podstawy ich wymiaru wyłączone są nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co pięć lat. Wyłączenie to dotyczy jednak tylko nagród związanych ze stażem pracy (tzw. jubileuszowych), do których zatrudnieni mają prawo na podstawie wewnętrznych przepisów płacowych (np. układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania) obowiązujących u pracodawcy. Jednorazowa nagroda przyznana przez prezesa nie spełnia tych wymogów. Jest to bowiem świadczenie uznaniowe. Dlatego inspektor prawidłowo uznał, że od nagrody trzeba uiścić składki. Ich płatnik musi więc skorygować dokumenty rozliczeniowe. Gdy korekta danych zawartych w imiennym raporcie miesięcznym wynika ze stwierdzonych przez ZUS nieprawidłowości, imienny raport miesięczny korygujący płatnik składa nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania protokołu kontroli.

W tym terminie czytelnik powinien złożyć za pracownika korektę raportu ZUS RCA za maj 2006 r., czyli miesiąc, w którym wypłacił mu nagrodę, i wykazać podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem wypłaconej gratyfikacji. Do raportu dołącza deklarację rozliczeniową ZUS DRA, oznaczoną tym samym numerem identyfikacyjnym co raport. Następnie opłaca należne składki z odsetkami za zwłokę. Odsetki nalicza od następnego dnia terminu płatności (tj. od 16 czerwca 2006 r.) do dnia zapłaty.

Oczywiście jeśli czytelnik nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontrolnym, może wystąpić do ZUS o wydanie decyzji, że wypłacona nagroda stanowi przychód, od którego musi opłacić składki. Po wydaniu takiej decyzji będzie mógł wnieść odwołanie do sądu. Jeżeli sąd je oddali, płatnik koryguje dokumenty rozliczeniowe dopiero po uprawomocnieniu się tej decyzji. Korektę musi jednak wówczas złożyć w ciągu siedmiu dni od uprawomocnienia się decyzji.

Więcej Rzeczpospolita.