Wynagrodzenie biegłego zawiera VAT…

Rzeczpospolita , autor: GRAŻYNA J. LEŚNIAK , oprac.: GR

paź 17, 2007


Przyznane biegłemu sądowemu wynagrodzenie z tytułu świadczonych przez niego na zlecenie sądu usług zawiera również kwotę VAT.

Tak zdecydował dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile (nr P1-P-443/0003/07/Z) po rozpatrzeniu zażalenia podatnika na postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile. Umorzył on postępowanie w sprawie wniosku o wydanie interpretacji dotyczącej wysokości wynagrodzenia biegłego sądowego za sporządzenie opinii. Organ podatkowy I instancji uznał bowiem, że przepisy podatkowe nie regulują tej kwestii.

Podatnik zmodyfikował więc swoje pytania w skierowanym do dyrektora izby zażaleniu. Chciał wiedzieć, jak obliczać VAT od wynagrodzeń biegłego sądowego. Ponieważ -jak podkreślił – biegły sądowy, wydając opinię na zlecenie sądu, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości przewidzianej w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (DzU nr 46, poz. 254 zezm.).

Organ podatkowy II instancji nie uchylił się od odpowiedzi na pytania nurtujące podatnika. Dyrektor izby uznał bowiem, że pytanie dotyczące sposobu naliczania podatku VAT od wynagrodzenia przyznanego biegłemu sądowemu nie wykracza poza właściwość rzeczową organów podatkowych.

W decyzji z 10 października 2007 r. powołał się na art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawą opodatkowania jest obrót. Jest nim kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o należny podatek. Jak wyjaśnił w uzasadnieniu, kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę podatku należnego.

Więcej Rzeczpospolita.