Kupując nieruchomość od syndyka, sprawdź, czy upadły płacił…

Rzeczpospolita , autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

paź 18, 2007


Gdy kupujemy nieruchomość, która wcześniej była składnikiem majątku innej firmy, możemy odpowiadać za jej zaległe podatki. Czy takie ryzyko ponosimy gdy sprzedającym jest syndyk.

Z takim pytaniem zwrócił się do nas jeden z czytelników.

– Czy kupując od syndyka nieruchomość upadłego, mogę być pociągnięty do odpowiedzialności za jego zaległości podatkowe jako tzw. osoba trzecia (nabywca majątku) na podstawie art. 112 ordynacji podatkowej

Ordynacja podatkowa w przywołanym przez czytelnika przepisie przewiduje, że nabywca składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, których wartość jednostkowa w dniu zbycia wynosi co najmniej 15 tys. zł, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Limit 15 tys. zł jest corocznie waloryzowany – w 2007 r. kwota ta wzrosła do 15 800 zł, a w 2008 r. wynosić będzie 16100 zł.

Odpowiedzialność wiąże się z nabyciem aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości (z wyłączeniem należności długoterminowych, udzielonych pożyczek i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych). Czy wchodzi ona w grę przy zakupie nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Mogą być co do tego wątpliwości.

Ważne, które prawo stosujemy

Przede wszystkim istotne jest to, na podstawie jakich przepisów toczy się (toczyło) postępowanie upadłościowe:

na gruncie starego prawa upadłościowego (rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Prawo upadłościowe, DzU z 1991 r. nr 118, poz. 512 ze zm.) czy

nowego prawa upadłościowego i naprawczego z 28 lutego 2003 r. (DzU nr 60, poz. 535, dalej puin). Przypomnijmy, że zgodnie z art. 540 puin stare przepisy wciąż mają zastosowanie do postępowań wszczętych przed 1 października 2003 r. Na ich gruncie niepewnie mogli się czuć ci, którzy kupili nieruchomość z wolnej ręki. Jeżeli nabywca wszedł w posiadanie nieruchomości w wyniku licytacji przeprowadzonej przez komornika lub syndyka w ramach postępowania upadłościowego,
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zaległe podatki poprzedniego jej właściciela lub użytkownika wieczystego.

Więcej Rzeczpospolita.