Refundacja kosztów szkolenia młodocianego jest zwolniona z…

Rzeczpospolita , autor: Ewelina Majewska-Howis , oprac.: GR

paź 18, 2007


Otrzymując zwrot kosztów przyuczenia do zawodu młodocianego pracownika, firma nie zapłaci podatku dochodowego. Wydatki sfinansowane ze środków samorządowych nie będą jednak jej kosztem podatkowym

Firmy, zwłaszcza małe zakłady usługowo-produkcyjne, przyjmują praktykantów do przyuczenia do zawodu. Najczęściej zatrudniają ich na umowę o naukę zawodu jako pracowników młodocianych. Pozwalają na to przepisy kodeksu pracy. Mówią one, że osoba młodociana to taka, która ukończyła 16 lat ale nie przekroczyła 18.

Praktykant w firmie

Młodocianego można zatrudniać do praktycznej nauki zawodu lub przy wykonywaniu lekkich prac. Musi jednak ukończyć co najmniej gimnazjum i przedstawić świadectwo lekarskie stwierdzające, że określona praca nie zagraża jego zdrowia

Zatrudniając młodocianego praktykanta, przedsiębiorca

może starać się o refundację kosztów jego dokształcania. Pozwalają na to przepisy ustawy o systemie oświaty. Mówią one, że pracodawcom, którzy podpisali z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Najpierw wydatek, potem zwrot

Dofinansowanie przyznaje wójt burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika Wsparcie finansowe przyznawane jest na podstawie decyzji administarcyjnej. Aby je otrzymać, pracodawca musi jednak spełnić określone warunki. Przede wszystkim musi ponieść koszty kształcenia takiego pracownika, a dopiero potem starać się olch zwrot

Dotacja bez podatku

Otrzymane zgodnie z decyzją burmistrza dofinansowanie jest dotacją z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jest ono przychodem przedsiębiorcy.

Do przychodów z działalności gospodarczej zaliczane są bowiem – na podstawie art 14 ust 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) – subwencje, dotacje, dopłaty oraz inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków. Od dotacji trzeba więc zapłacić podatek dochodowy. Niektóre dotacje są jednak z niego zwolnione. Jedno z takich zwolnień przewidziano w art 21 ust 1 pkt 129. Dotyczy ono dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Przedsiębiorca otrzymujący dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników uzyskuje zatem przychód, ale jest on zwolniony z podatku dochodowego.

Więcej Rzeczpospolita.