Przedsiębiorca bez ulgowych składek płaci kosztowne…

Rzeczpospolita , autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

paź 19, 2007


Nie wszystkie osoby prowadzące pozarolniczą działalność mogą się załapać na ulgowe składki, przysługujące przy starcie z biznesem. Większość opłaca standardowe, dużo wyższe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Indywidualny przedsiębiorca musi odprowadzać składki aa ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe od dnia rozpoczęcia do dnia zaprzestania wykonywania działalności. Ubezpieczenie chorobowe ma dla niego charakter dobrowolny. Może do niego przystąpić biznesmen podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym.

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważamy:

i) wykonującego pozarolniczą działalność na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych szczególna h.

z) twórcę i artystę,

3) prowadzącego działalność w zakresie wolnego zawodu:

– w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przrchodów osiąganych przez oso-b) fizyczne, której przychody pochodzą z działalności gospodarczej w pojęciu PIT,

4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnika spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Wskazanym w pkt i wolno opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy – 30 proc.
– minimalnego wynagrodzenia. Warunki, jakie muszą spełnić, omówiliśmy dokładnie tydzień temu. Dziś zajmiemy się firmami ponoszącymi standardowe składki, czyli wyliczonymi w pki 1 niespełniąjącymi warunków do ulgi oraz wyliczonymi w pkt 2 – 4. Składki na ubezpieczenia społeczne uiszczają oni od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia zmieniającego się co kwartał. Za wrzesień, październik i listopad bieżącego roku ta najniższa podstawa wynosi 1586,60 , czyli 60 proc. przeciętnej płacy w drugim kwartale 2007 r.

Więcej Rzeczpospolita.