Niepełnosprawny łatwiej znajdzie zatrudnienie…

Rzeczpospolita , autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

paź 22, 2007


Osoba zakładająca firmę może zyskać jednorazowo ponad 100 tys. zł. Przedsiębiorca, który zatrudni niepełnosprawnego, otrzyma nawet 40 tys. zł

Minister pracy i polityki społecznej podpisał długo oczekiwane trzy rozporządzenia wspomagające zatrudnianie niepełnosprawnych. Zainteresowani czekają na nie od 30 lipca, gdy weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zakładała ona wydanie przez resort pracy kilkunastu nowych aktów wykonawczych.

Rozporządzenia podpisane 17 października umożliwią wypłatę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną. Przedsiębiorcy bę się mogli starać także o dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy takiej osoby oraz refundację części wynagrodzenia i obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne niepełnosprawnego pracownika przez pierwszy rok zatrudnienia. Nowe przepisy wej w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.

Dotacja zamiast pożyczki

Rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przewiduje, że niepełnosprawni bę otrzymywli bezzwrotne świadczenie. Dotychczas ci, którzy chcieli założyć własną działalność, otrzymywali pożyczkę na ten cel, którą trudno im było później spłacić. Teraz otrzymają środki bez konieczności ich zwrotu w wysokości nawet do 119 tys. zł (jeli niepełnosprawny założy firmę i zatrudni w niej dwie takie osoby). Pieniądze przysługują niepełnosprawnemu, pod warunkiem że taką działalność będzie podejmował pierwszy raz lub nie wcześniej niż po upływie roku od zaprzestania prowadzenia działalności albo członkostwa w spółdzielni socjalnej. Niepełnosprawny, który zwróci się do starosty o przyznanie pieniędzy, będzie musiał dołączyć przewidywane efekty działalności, prognozę popytu i podaży na swoje usługi oraz kalkulację wydatków.

Więcej Rzeczpospolita.