Będą dopłaty dla zakładających firmy…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

paź 22, 2007


Pracodawcy, którzy zatrudnią bezrobotnych niepełnosprawnych, otrzymają zwrot kosztów wyposażenia ich stanowisk pracy oraz części wynagrodzenia i składek na ZUS.

Joanna Kluzik-Rostkowska, minister pracy i polityki społecznej, podpisała trzy  rozporządzenia. Pierwsze, w sprawie zwrotu kosztów .wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Drugie dotyczy refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu niepełnosprawnych, a trzecie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności, gospodarczej. Wejdą one w życie w 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

– To ważne formy wsparcia, dlatego resort pracy powinien opracować jak najmniej skomplikowane procedury otrzymania takiej pomocy -mówi Bogna Nowak-Turowiecka, ekspert KPP.

Zgodnie z nowymi przepisami starosta może przyznać pracodawcy, który zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostąjąca w zatrudnieniu, refundację 60 proc. jej wynagrodzenia oraz obowiązkowych składek na ZUS. Zwrot będzie przysługiwał za okres roku od dnia jej zatrudnienia. Pracodawca musi zobowiązać się do zatrudnienia takiej osoby przez co najmniej 12 miesięcy oraz złożyć wniosek o refundację do starosty. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, starosta wezwie pracodawcę do negocjacji umowy o refundację.

Pracodawcy będą mogli także liczyć na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, jeśli zobowiąże się do jej zatrudnienia przez okres co najmniej trzech lat. Refundacja obejmie m.in. udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy niepełnosprawnego. Aby uzyskać zwrot wydanych na ten cel pieniędzy, pracodawcy będą musieli złożyć wniosek w tej sprawie do starosty, a następnie zawrzeć z nim umowę o refundację. Pracodawcy są zainteresowani tą formą pomocy.

Więcej Gazeta Prawna.