Ile od otrzymanej nieruchomości zabierze ci fiskus…

Rzeczpospolita , autor: Dorota Gajos , oprac.: GR

paź 22, 2007


Jeśli dostaniesz nieruchomość w spadku albo darowiźnie od najbliższej rodziny, skorzystasz podwójnie. Od tego roku nie trzeba już płacić podatku od majątku nabytego w ten sposób. Pozostali spadkobiercy mogą liczyć na ulgą mieszkaniową, pod warunkiem że nie sprzedadzą otrzymanego lokalu lub domu zbyt szybko.

Spadki i darowizny nabyte po i stycznia 2007 r. są zwolnione z podatku, ale ulga dotyczy tylko najbliższych członków rodziny, czyli małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, brata, siostry, ojczyma albo macochy. Oznacza to, że ze zwolnienia podatkowego nie skorzysta zięć, synowa ani teściowie donatora czy spadkodawcy.

Skorzystać ze zwolnienia można po spełnieniu kilku warunków. Przede wszystkim spadkobierca lub obdarowany muszą zgłosić nabycie własności nieruchomości lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. Data powstania tego obowiązku zależy od sposobu nabycia nieruchomości. Przy dziedziczeniu termin biegnie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Przy darowiźnie liczy się od daty podpisania aktu notarialnego.

Spadek należy zgłosić na urzędowym formularzu SD-Zi w urzędzie skarbowym obejmującym swym zasięgiem miejscowość, w której położona jest nabyta nieruchomość. Jeżeli znajduje się na obszarze działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, zgłoszenie składa się w tym, na terenie którego ostatnio zamieszkiwał spadkodawca. Obdarowany nieruchomością nie musi składać zgłoszenia sam, zrobi to za niego notariusz.

Jeżeli przedmiotem darowizny są pieniądze, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza 9637 zł, trzeba nie tylko zgłosić darowiznę, ale też udokumentować otrzymanie pieniędzy. Dowodem może być przekaz pocztowy lub przelew pieniędzy na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

Więcej Rzeczpospolita.