Rodzic może złożyć wniosek w imieniu dziecka…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

paź 22, 2007


Podatnik za zgodą sądu zamierza rozpocząć budowę budynku mieszkalnego dla nieletniej córki urodzonej w 1993 r. Inwestycja będzie finansowana z funduszy uzyskanych ze sprzedaży mieszkania córki oraz ze środków pieniężnych podatnika. Grunt pod budowę tego budynku jest własnością podatnika, ale zostanie przekazany córce w formie darowizny i wówczas to ona będzie jedynym właścicielem tej nieruchomości. Decyzja – pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego – zostanie wydana na imię i nazwisko córki. Czy w takiej sytuacji można ubiegać się o zwrot VAT

Tak. Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym nie zawiera uregulowań wprost dotyczących sytuacji opisanej w pytaniu. Art. 3 ust. 1 stanowi jedynie, że osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, m.in. w związku z budową budynku mieszkalnego. Należy więc posiłkować się innymi przepisami. W świetle art. 15 kodeksu cywilnego ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli 13 lat, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Dalej kodeks ten stanowi, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela. Z kolei art. 104 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi: jeżeli władza rodzicielska przysługuje tylko jednemu z rodziców, sąd opiekuńczy może mu nakazać, żeby sporządził inwentarz majątku dziecka i przedstawił go sądowi oraz żeby zawiadomił sąd o ważniejszych zmianach w stanie tego majątku.

Mając na względzie te przepisy, wydatki poniesione ze środków małoletniego dziecka w związku z kupnem materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę budynku mieszkalnego będącego jego własnością mogą być uwzględnione we wniosku VZM-i, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów. Wniosek na imię i nazwisko dziecka składa w jego imieniu rodzic i go podpisuje. W przypadku wspólnego ponoszenia wydatków na budowę budynku mieszkalnego należy prowadzić ewidencję wydatków sfinansowanych z dochodów osoby małoletniej, posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Więcej Rzeczpospolita.