Osoby uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy, które zostały zwolnione z pracy lub ogłosiły upadłość swojej firmy, nie mogą ubiegać się z tego tytułu o świadczenie przedemerytalne. Świadczenie to przysługuje bowiem, gdy ustanie prawo do renty pobieranej przynajmniej przez pięć lat.

Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych przewiduje możliwość uzyskania świadczenia przedemerytalnego dla kilku grup osób. Należą do nich:

osoby zwolnione z zakładów pracy wskutek likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, a także z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

przedsiębiorcy, którzy ogłosili upadłość,

pracownicy zakładów produkujących azbest,

osoby, które utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Status bezrobotnego

Niezależnie od tego, z jakiego tytułu wnioskodawca ubiega się o świadczenie przedemerytalne, musi posiadać status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy. Zgodnie zaś z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy, nabycie statusu takiej osoby nie jest możliwe w przypadku posiadania uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy. Oznacza to, że osoby uprawnione do takiej renty, które zostały zwolnione z pracy ze szczególnych, określonych przepisami przyczyn – nie mogą skutecznie ubiegać się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.

Natomiast posiadanie prawa do renty rodzinnej nie stoi na przeszkodzie w uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej, a tym samym – w nabyciu uprawnień do świadczenia przedemerytalnego z pierwszych trzech tytułów, o ile oczywiście rencista

Gdy rencista utracił uprawnienia

Odrębna możliwość przejścia na świadczenie przedemerytalne została przewidziana dla osób, które przynajmniej przez pięć lat pobierały nieprzerwanie rentę z tytułu niezdolności do pracy, a następnie utraciły do niej prawo. Świadczenie to mogą uzyskać, jeśli ukończyły odpowiedni wiek, udowodniły wymagany okres składkowy i nieskładkowy, a także spełniły inne warunki przewidziane obowiązującymi przepisami.

Ważne! Osoba, która utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, otrzyma świadczenie przedemerytalne, jeśli do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat- kobieta, oraz 60 lat – mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn spełnił warunki przewidziane w przepisach dla określonej grupy osób. Należy jednak podkreślić, że ustawodawca nie przewidział sytuacji, w której możliwe byłoby jednoczesne pobieranie renty rodzinnej i świadczenia przedemerytalnego. W związku z tym ZUS może wypłacać tylko jedno z nich (wyższe lub wybrane przez uprawnionego), a drugie ze świadczeń musi zostać zawieszone.

Więcej Gazeta Prawna.