Dniówkę urlopową medyka dzielimy zwykle przez 7,58…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna Ordak , oprac.: GR

paź 24, 2007


W zakładzie opieki zdrowotnej (stacja sanitarno-epidemiologiczna) czas pracy większości pracowników wynosi 7 godzin i 35 minut (ok. 7,58 godziny). Dzień urlopu wypoczynkowego tez odpowiada 7 godzinom i 35 minutom. Czy dla wyliczenia wynagrodzenia za godzinę urlopu (I godzinę ekwiwalentu za urlop), według § 18 pkt 2 rozporządzenia urlopowego, należy stawkę za dzień urlopu podzielić przez 8, czy przez 7,58 – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.

Zacząć trzeba od tego, że niektórym pracownikom przysługują szczególne przywileje dotyczące czasu pracy, choć są zatrudnieni na pełnym etacie. Przekłada się to potem na ich urlopy. Dotyczy to m.in. zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej, a do takich zalicza się również stację sanitarno-epidemiologiczną, gdzie dobowy czas pracy na podstawie art 3 2g ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 14, poz. 89) wynosi 7 godzin i 35 minut. W ZOZ krócej pracują też np. radiolodzy czy fizykoterapeuci, bo tylko 5 godzin na dobę.

Mniejszy dzienny wymiar cza -su mimo pełnego etatu mają także niepełnosprawni pracownicy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy w przeciwieństwie do większości są w firmie o godzinę krócej (art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, DzU nr 776, poz. 123 ze zm.).

Udzielamy wypoczynku

Co do zasady przy udzielaniu urlopu jeden jego dzień odpowiada ośmiu godzinom pracy (art. 154′ § 2 Jcp.). A jest to o tyle ważne, że zgodnie z art. 1542 § 1 k.p. szef daje wypoczynek tylko na dni pracy zatrudnionego i udziela go w godzinach. Jak więc mają postępować pracodawcy osób niepełnosprawnych czy w Z OZ, gdzie ich pracownicy krócej w ciągu doby wykonują swoje obowiązki W sukurs przychodzi im art. 1541 § 3 k.p. Wynika z niego, że zasada przeliczania 8 -godzinnego dnia pracy musi być odpowiednio modyfikowana do zatrudnionych, których dobowa norma czasu pracy wynikająca z innych przepisów jest niższa niż 8 godzin. Dlatego dzień urlopu dla pracownika stacji sanitarno-epidemiologjcznej będzie odpowiadał jego wymiarowi czasu pracy w tym dniu, czyli 7 godzinom i 35 minutom. I tak należy go przeliczać przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego.

Więcej Rzeczpospolita.