Czas na korektę informacji o stanie konta ubezpieczonego…

Rzeczpospolita , autor: Agnieszka Biela , oprac.: GR

paź 24, 2007


Nie przestrasz się, jeśli załoga zasypuje cię reklamacjami w sprawie informacji o stanie konta ubezpieczonego. Swoje błędy musisz poprawić, ale nie jest to takie trudne. Nie odbiega bowiem od zasad korekty zusowskich deklaracji i raportów.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany przesyłać informację o stanie konta każdemu ubezpieczonemu urodzonemu po 31 grudnia 1948 r. Tegoroczna, sporządzana według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku, zawiera następujące dane o: zwaloryzowanych składkach na ubezpieczenie emerytalne (z pierwszego filaru, czyli bez składek na otwarte fundusze emerytalne), zwaloryzowanym kapitale początkowym po waloryzacji za 2006 r., składkach na otwartych funduszach emerytalnych (OFE) ogółem za okres do końca grudnia 2006 r. włącznie (należnych i odprowadzonych), składkach emerytalnych za 2006 r. w wysokości nominalnej, w podziale na miesiące. Ponadto ZUS przesyła poglądową informację na temat przyszłej emerytury z pierwszego filaru. Osoby, które otrzymały informacje, powinny sprawdzić jej poprawność. W razie znalezienia błędu wiele reklamacji można złożyć u własnego pracodawcy, zleceniodawcy, nakładcy itd. Przedstawiamy krok po kroku, jak wygląda proces poprawiania informacji zawierającej pomyłkowe dane.

Więcej Rzeczpospolita.