Odprawę można dostać tylko raz…

Gazeta Prawna , autor: Ryszard Sadlik , oprac.: GR

paź 24, 2007


Przewidziana w kodeksie pracy odprawa emerytalna lub rentowa jest świadczeniem jednorazowym. Uregulowanie to budzi w praktyce jednak różnego rodzaju wątpliwości.

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Przy czym pracownik, który otrzymał odprawę, nie może już ponownie nabyć do niej prawa.

Wyplata tylko raz

Odprawa emerytalna lub rentowa jest świadczeniem jednorazowym. Dlatego też pracownik nie może nabyć do niej prawa po raz kolejny po ponownym zatrudnieniu się. Wskazywał na to również Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 8 października 1998 r. (III APa 53/98 Apel. -W-wa 1999/1/5), podnosząc, że art. 92′ par. 2 k.p. stwierdzający, że pracownik, który otrzymał odprawę emerytalną, nie może ponownie nabyć do niej prawa, oznacza, że ustawodawca określił prawo do odprawy emerytalnej jako uprawnienie jednorazowe, a także że uwzględnił fakt możliwości wielokrotnego, a nie jednorazowego przechodzenia pracowników na emeryturę lub rentę.

Istotne jest przy tym, że informacja o wypłacie odprawy emerytalnej lub rentowej powinna być przez pracodawcę zamieszczona w wydawanym pracownikowi świadectwie pracy, co pozwala następnemu pracodawcy zorientować się, czy odprawa została pracownikowi wypłacona.

Więcej Gazeta Prawna.