Zatrudnianie osób o szczególnych schorzeniach…

Gazeta Prawna , autor: Luiza Klimkiewicz , oprac.: GR

paź 25, 2007


Pracodawcy niezatrudniający wymaganej liczy osób niepełnosprawnych muszą dokonywać wpłat na PFRON. Ich wysokość można zmniejszyć, przyjmując do pracy osoby, u których stwierdzono określone schorzenia.

Pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy dotyczy obowiązek wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przewidziany w art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ustawowy wskaźnik

Pracodawca, który nie osiąga wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w większości przypadków wynoszącego co najmniej 6 proc), ma obowiązek dokonywania miesięcznych wpłat na PFRON w wysokości iloczynu 0,4065 przeciętnego wynagrodzenia oraz liczby etatów brakujących do osiągnięcia ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (wykazywanej w poz. 20 deklaracji DEK-I-0).

Na przykład spółka zatrudniająca ogółem 100 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy powinna zapewniać 6-procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnoprawnych, tj. zatrudniać sześciu pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (0,06×100).

Jeżeli pracodawca ten nie zatrudniałby żadnej osoby niepełnosprawnej, to za październik 2007 r. powinien był wstępnie ustalić wpłatę w wysokości: 0,4065 x 2644,34 x (6-0) = 6449,55 zł.

Jeżeli zatrudniałby dwie osoby niepełnosprawne, z czego jedną na 0,25 etatu, a jedną na 0,75 etatu, wówczas wysokość wpłaty za maj 2007 r. ustali w wysokości: 0,4065 x 2 644,34 x (6 – (0,75 + 0,25)) = 5374,62 zł.

Więcej Gazeta Prawna.