W rozliczeniu podatkowym za 2007 rok podatnicy będą mogli skorzystać z dość bogatego jeszcze katalogu ulg i odliczeń, z ulgi internetowej. Konieczne jest posiadanie faktury VAT wystawionej na nazwisko podatnika.

Do wyboru mają m.in. ulgę internetową, rehabilitacyjną czy odliczenie na dzieci. Już dziś warto pomyśleć, jakie dokumenty należy przygotować, aby udokumentować prawo do korzystania z odpisów.

Czy ulgę meldunkową wykażę w zeznaniu ?

W styczniu 2007 r. kupiłem mieszkanie, które chcę sprzedać w marcu 2008 r. Aby uniknąć 19 proc. PIT, przy tej transakcji skorzystam z ulgi meldunkowej. Czy wykażę ją w zeznaniu r rocznym?

Podatek od zbycia nieruchomości jest płatny w terminie złożenia zeznania rocznego – 30 kwietnia roku następnego – za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Jednak dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł. Gdy zatem sprzedaż mieszkania nastąpi w marcu 2008 r., rozliczenie tej transakcji, w tym złożenie deklaracji, będzie trzeba wykazać w PIT za 2008 rok, składany do 30 kwietnia 2009 r. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy dochód ten jest zwolniony z podatku.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że z ulgi meldunkowej skorzystają podatnicy, którzy byli zameldowani w domu lub mieszkaniu przez okres co najmniej 12 miesięcy przed datą zbycia. Aby z tego zwolnienia skorzystać, trzeba w terminie 14 dni od dnia sprzedaży mieszkania zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o prawie do skorzystania z ulgi meldunkowej.

Podstawa prawna

Art. 21, art. 30e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z póżn. zm.).

Czy limit dla leków pozostał bez zmian ?

Jestem osobą niepełnosprawną. Od trzech lat korzystam w rozliczeniu rocznym z ulgi rehabilitacyjnej. Czy limit obowiązujący przy wydatkach na leki jest ten sam co w roku ubiegłym.

Wydatkami rehabilitacyjnymi są m.in. leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Oznacza to, że osoba niepełnosprawna, jeśli w danym miesiącu roku wydaje na leki kwotę przekraczającą 100 zł, różnicę pomiędzy wydatkami poniesionymi a kwotą 100 zł będzie mogła uwzględnić w zeznaniu rocznym. Poza zaświadczeniem lekarza nakazującym stosowanie określonych leków konieczne będzie także posiadanie rachunków lub faktur wystawionych przez aptekę, potwierdzających faktyczne ponoszenie danych opłat za medykamenty.

Warto w tym miejscu dodać, że wydatki rehabilitacyjne, w tym również na leki, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Więcej Gazeta Prawna.