Prawo do zasiłku zależy od daty orzeczenia, a nie złożenia dokumentów…

DZIENNIK , autor: Wiesława Moczydłowska , oprac.: GR

paź 29, 2007


Osoby niepełnosprawne uzyskują prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od dnia, w którym zespoły ds. orzekania stwierdzą ich niepełnosprawność. Ustalenie prawa do zasiłku od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, jest niezgodne z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Rozpoznając pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 24 ust. 2 ustawy.z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w zakresie dotyczącym wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat jest niezgodny z konstytucją.

Przepis ten stanowi, że prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami (np. z orzeczeniem o niepełnosprawności). Wyrok TK oznacza, że prawo do zasiłku osobom niepełnosprawnym będzie przysługiwało już od dnia stwierdzenia niepełnosprawności, a nie od miesiąca, w którym osoba ta złoży wniosek o zasiłek do urzędu gminy.

Bronisława Sz. złożyła w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Otrzymała orzeczenie o przyznaniu jej umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Odwołała się od tej decyzji do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który orzekł znaczny i trwały charakter niepełnosprawności od 24 kwietnia 2006 r. Następnie Bronisława Sz. złożyła w ośrodku pomocy społecznej wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Decyzją burmistrza otrzymała zasiłek pielęgnacyjny na czas nieokreślony, poczynając od 1 września 2006 r. Bronisława Sz. uważała, że zasiłek powinna otrzymać od dnia ustalenia znacznego stopnia niepełnosprawności, czyli od 24 kwietnia 2006 r. Wniosła więc odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, które nie podzieliło jej zdania. Sprawa trafiła do WSA w Gdańsku, który podał w wątpliwość, czy unormowanie przewidujące, iż zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się od początku miesiąca, w którym złożono wniosek o jego ustalenie w organie właściwym do jego przyznania, mimo konieczności uprzedniego uzyskania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydawanego przez inny organ, jest zgodne z konstytucją.

Trybunał orzekł, że art. 24 ust. 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim stanowi, że w wypadku wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności uzyskanym w wyniku rozpoznania przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności jej odwołania od orzeczenia powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, jest niezgodne z konstytucją.

Więcej Dziennik.