Podatek po wystąpieniu ze spółki cywilnej…

Rzeczpospolita , autor: Izabela Lewandowska , oprac.: GR

mar 1, 2007

Zwrócony wkład może być dochodem wspólnika

– Zamierzam wystąpić z trzyosobowej spółki cywilnej. Zwrot przypadającego m1 udziału w jej majątku mam otrzymać od pozostałych wspólników w postaci spłaty pieniężnej. Moim zdaniem taki zwrot nie powinien pociągać za sobą obowiązku zapłaty podatku. Czy mam rację – pyta czytelnik DF.

To zależy. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów m.in. w spółce cywilnej, ale tylko do wysokości

wniesionych do niej wkładów. Jeśli jednak wartość spłaty pieniężnej jest wyższa niż wartość wkładów, nadwyżka j est dochodem wspólnika występującego ze spółki, objętym podatkiem dochodowym. Dlatego istotne jest ustalenie wartości majątku spółki, na dzień rozliczenia wspólnika czy wspólników z niej występujących. Trzeba też ustalić, czy kwota otrzymana przez występującego wspólnika, jako splata udziału w majątku spółki przypadającą na niego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, odpowiada proporcji, w jakiej uczestniczył on w zyskach spółki, czy też zawiera w sobie ponadto ekwiwalent (rekompensatę) za wyjście ze spółki.

Wartość majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki, może się różnić od wartości j ego wkładów. Jednak różnica ta nie stanowi dochodu wspólnika występującego ze spółki. Przyrost bowiem wartości majątku spółki sfinansowany był z już raz opodatkowanego dochodu (zysku)

pozostawionego przez wspólników w spółce. Uznanie go za dochód prowadziłoby do ponownego, podwójnego opodatkowania tych samych kwot. Jeśli jednak spłata na rzecz występującego wspólnika przekracza jego udział w majątku spółki przypadający na niego, odpowiadający proporcji, w jakiej , uczestniczył w zyskach spółki, różnica jest jego dochodem i podlega opodatkowaniu.

Więcej Rzeczpospolita.