Decyzję prezesa zus można zakwestionować…

Gazeta Prawna , autor: Agata Rogulska , oprac.: GR

paź 30, 2007


Decyzję prezesa ZUS można zakwestionować


Od decyzji prezesa ZUS w sprawie emerytury lub renty przyznawanej w drodze wyjątku odwołanie do sądu nie przysługuje. Strona niezadowolona może natomiast wystąpić do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Prezes ZUS podejmuje decyzję w sprawie emerytury lub renty w drodze wyjątku po ostatecznym rozstrzygnięciu uprawnień do świadczenia w zwykłym trybie. Gdy sprawa przyznania świadczenia w zwykłym trybie nie jest ostatecznie zakończona z powodu toczącego się postępowania sądowego, postanowieniem prezesa.

ZUS zawieszane jest postępowanie w sprawie świadczenia w drodze wyjątku.

Po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy przez sąd prezes ZUS postanowieniem o podjęciu postępowania podejmuje postępowanie o świadczenie w drodze wyjątku.

Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych nie przysługuje. Strona niezadowolona z decyzji może natomiast zwrócić się do prezesa ZUS z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na ostateczną decyzję prezesa ZUS stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji. Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Sąd ma prawo, a jednocześnie obowiązek, dokonać oceny zgodności z prawem zaskarżonego aktu administracyjnego także wówczas, gdy dany zarzut nie zostanie podniesiony w skardze. Orzeczenie WSA jest wiążące dla prezesa ZUS tylko w konkretnej sprawie.

Od wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, wydanego przez WSA, przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd rozpoznaje sprawę tylko w granicach skargi kasacyjnej.

Podstawa prawna

Art. 83 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z póżn. zm.).

Art. 52, 53,173 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 z póżn. zm.).

Art. 127 par. 3 ustawy z 14 czerwca 1980 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.).

Ważne! W sytuacji gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stanie się bezprzedmiotowe, prezes ZUS wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Strona niezadowolona może wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Więcej Gazeta Prawna.