Stanowisko POPON w sprawie nowych rozporządzeń

www.popon.pl , autor: Służby Prasowe POPON , oprac.: GR

paź 30, 2007


Stanowisko POPON w sprawie rozporządzeń wykonawczych do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wspomagających zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 

30.10.07 

W związku z podpisaniem przez Minister Pracy i Polityki Społecznej aktów wykonawczych wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pozytywnie ocenia dokonane zmiany.
W rozporządzeniu określającym zwrot wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne oraz rozporządzeniu dotyczącym zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej wprowadzono kilka zmian.
Ważną zmianą  w obu rozporządzeniach jest rezygnacja z zapisu określającego termin po upłynięciu którego można złożyć wniosek czyli nie wcześniej niż 15 lutego danego roku.
W podpisanych rozporządzeniu wydłużeniu uległy terminy dotyczące usunięcia nieprawidłowości w złożonym wniosku z 7 dni od doręczenia wezwania do 14 dni od doręczenia wezwania.


Za niekorzystną zmianę należy uznać wydłużenie terminu, w którym starosta pisemnie informuje o sposobie rozpatrzenia wniosku z 21 dni od otrzymania kompletnego wniosku do 30 dni, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały określającej zadania, na które przeznacza środki PFRON. Wydłużeniu uległ również termin zawarcia z pracodawcą umowy z 7 dni od dnia zakończenia negocjacji do 14 dni.
Rozporządzenia zmniejszają wymogi, które musi uwzględnić starosta oceniając wniosek.


W przypadku zwrotu wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne starosta nie musi brać pod uwagę kondycji finansowej pracodawcy pozwalającej na zatrudnienie przez 12 miesięcy osoby niepełnosprawnej oraz potrzeb lokalnego rynku pracy.


W przypadku zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy starosta nie musi brać pod uwagę okresu działania oraz doświadczenia pracodawcy w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kondycji finansowej pracodawcy uprawdopodobniającej zatrudnienie osoby niepełnosprawnej przez 36 miesięcy oraz rentowności produkcji i usług.
W rozporządzeniu dotyczącym przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej niekorzystną zmianą jest wydłużenie okresu, po upływie którego osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą mogą ponownie złożyć wniosek o dotację z g miesięcy do 12 miesięcy. Wydłużeniu uległy również pozostałe terminy opisane w ww. rozporządzeniach.
W opinii POPON wprowadzone zmiany nie będą miały dużego wpływu na działanie tych instrumentów.


Rozporządzenia dotyczących refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne, zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, zwiększą aktywności zawodową osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie ich zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Są to instrumenty, które podniosą poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez zmniejszenie kosztów ponoszonych przez pracodawców oraz zwiększenie atrakcyjności zatrudniania osób niepełnosprawnych, zwłaszcza bezrobotnych lub zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy na otwartym rynku pracy.

Pozytywnie należy ocenić również rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Zmiana formy pomocy udzielanej na rozpoczęcie działalności gospodarczej z niskooprocentowanej pożyczki, w poprzednim stanie prawnym, na bezzwrotną dotację spowoduje wzrost zainteresowania rozpoczęciem działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne.