Weszły w życie…

DZIENNIK , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

lis 5, 2007


Weszły w życie…

Zatrudnianie cudzoziemców. 26 października br. weszło w życie Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 17 października 2007 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (DzU Nr 195, poz.1409). Nowe opłaty za wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub jego przedłużenie wynoszą: 50 zł – gdy pracodawca zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, 100 zł – jeżeli jest to . okres dłuższy niż 3 miesiące, 200 zł – gdy pracodawca zamierza delegować do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi eksportowej. Dotychczas za pozwolenie na okres dłuższy niż 3 miesiące trzeba było zapłacić równowartość.

OPUBLIKOWANO

Praca osób niepełnosprawnych. W Dzienniku Ustaw nr 194, poz. 1403 opublikowano Rozporządzenie minister pracy i polityki społecznej z 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Stanowi ono, że pomoc będzie udzielana w formie jednorazowej dotacji (zamiast obecnie przyznawanej pożyczki). Jeśli osoba niepełnosprawna założy firmę i zatrudni w niej kolejne dwie osoby niepełnosprawne, może otrzymać na start nawet 119 tys. zł. W Dzienniku Ustaw nr 194, poz. 1404 opublikowano Rozporządzenie minister pracy i polityki społecznej z 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu Ś kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Na ten cel będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej 15-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (39 700 tys. zł), W Dzienniku Ustaw nr 194, poz. 1405 opublikowano Rozporządzenie minister pracy i polityki społecznej z 17 października 2007 r. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne. Wysokość refundacji to 60 proc. wynagrodzenia i obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne niepełnosprawnego pracownika przez okres pierwszego roku zatrudnienia. Pracodawca, który przyjmie do pracy osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy, otrzyma refundację 60 proc. jej wynagrodzenia oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszy rok zatrudnienia. Rozporządzenia wejdą w życie 7 listopada br. BHP. W Dzienniku Ustaw nr 196, poz. 1420 opublikowano Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wejdzie ono w życie 24 listopada br. Wprowadzono w nim pojęcia m.in. instruktażu, jednostki szkoleniowej prowadzącej szkolenie bhp i samokształcenia kierowanego i zamieszczono nowy wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu bhp. Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp będą musiały zapewnić m.in. programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk oraz programy szkoleniowe instruktorów. Wynagrodzenie. W Monitorze Polskim nr 76, poz. 813 opublikowano obwieszczenie prezesa GUS z 15 października 2007 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku w III kwartale 2007 r. Wyniosło ono 2 891,06 zł.

Więcej Dziennik.