W Gazecie Podatkowej z 2 listopada 2007 r. został opublikowany duży materiał dotyczący zasad przyznawania świadczeń rehabilitacyjnych. W artykule czytamy m.in.

I. Ustalanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane z ubezpieczenia społecznego na wypadek choroby i macierzyństwa. Przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, tj. 182 dni (w przypadku gruźlicy 270 dni), jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności. Może go otrzymać także ubezpieczony, który po wykorzystaniu okresu zasiłkowego został skierowany na badanie przez lekarza orzecznika ZUS w celu przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, a lekarz ten orzekł, że rokuje on odzyskanie zdolności do pracy.

II. Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne.

Wniosek w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego składa się do lekarza orzecznika ZUS na formularzu o symbolu ZUS Np-7, najpóźniej na 6 tygodni przed zakończeniem okresu zasiłkowego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie (formularz ZUS N-9). Dodatkowo w przypadku, gdy o świadczenie rehabilitacyjne występuje pracownik (osoba pozostająca w zatrudnieniu), wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz ZUS N-10).


Wszystkie wymienione druki dostępne są w każdej jednostce ZUS oraz na stronie internetowej tej instytucji (w tym również interaktywne) pod adresem: www.zus.pl.

III. Obliczanie okresu
i wysokości świadczenia rehabilitacyjnego.

Dokumentem do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego jest decyzja ZUS wydana na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (lub komisji lekarskiej ZUS, jeżeli np. został złożony sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika). W decyzji ZUS określa początkową i końcową datę przysługującego świadczenia oraz jego procentową wysokość.


Powyższe wynika z art. 18 ustawy zasiłkowej. W myśl powołanego przepisu, podstawą przyznania świadczenia rehabilitacyjnego jest dalsza niezdolność do pracy, trwająca po wyczerpaniu zasiłku chorobowego. Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane bezpośrednio po zakończeniu okresu pobierania zasiłku chorobowego (od następnego dnia po dniu wyczerpania okresu płatności zasiłku).