Od czego zależy wysokość emerytury…

Gazeta Prawna , autor: Agata Rogulska , oprac.: GR

listopad 5, 2007


Wysokość tzw. starej emerytury i renty zależy od kwoty bazowej, wysokości podstawy wymiaru obliczonej ze ściśle określonego okresu oraz długości przebytych okresów składkowych i nieskładkowych.

Czy okres studiów zostanie uwzględniony

Kompletuję wniosek o emeryturę pracownika, który posiada 27 lat ubezpieczenia, w tym dwa lata studiów doktoranckich, za które byty opłacane składki. Osoba ta ma problemy z uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego ten fakt. Czy brak takiego dokumentu będzie miał wpływ na wysokość świadczenia

Okres odbywania studiów doktoranckich, za które zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne, przy ustalaniu prawa do emerytury będzie traktowany jako okres składkowy. Jeśli jednak ubezpieczony nie przedłoży dokumentu potwierdzającego odprowadzenie składek, okres studiów doktoranckich zostanie uwzględniony jako okres nieskładkowy.

Podstawa wymiaru

Ś Art. 7 pkt 9a, art. 6 ust. 1 pkt 2 i 53 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z póżn. zm.).

Czy renta zależy od zarobków żony

Będę składać wniosek o rentę rodzinną po zmarłym mężu dla siebie i dwójki małoletnich dzieci. Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia pracowałam tylko przez pięć lat, i to w niepełnym wymiarze czasu pracy. Obecnie nie pracuję. Czy wysokość renty rodzinnej będzie uzależniona od wysokości moich zarobków.
 
Więcej Gazeta Prawna.