Jaką formę działalności wybrać dla klastra…

Rzeczpospolita , autor: Paweł Wrześniewski , oprac.: GR

lis 6, 2007 Ponieważ klaster to pojęcie przede wszystkim ekonomiczne, pasują doń różne konstrukcje prawne
Sposobem na klaster może być zarówno fundacja, jak i spółka. Dość dużym powodzeniem cieszą się też stowarzyszenia Musimy jednak pamiętać, że każda z wybranych form rządzi się swoimi zasadami. Dotyczy to m.in. procedury powoływania ich dożycia. Dziś spróbujemy wyjaśnić, jak zawiązać kilka przykładowych klastrów – stowarzyszenie, fundację i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Niezależnie od tego, który z opisanych podmiotów wybierzemy, będziemy musieli zapłacić za wpis do rejestru sądowego. Wpisanie tam fundacji czy stowarzyszenia kosztuje 500 zł, a jeśli zamierzają one prowadzić działalność gospodarczą – 1000 Ta ostatnia kwota właściwa jest również dla spółki z o.o.

Może odpowiednie będzie stowarzyszenie…

Decydującą zaletą stowarzyszenia jako formy klastra jest nieskomplikowana procedura jego założenia

Zacznijmy od tego. że wyróżniamy stowarzyszenia i stowarzyszenia zwykłe. Te drugie są -wedle definicji ustawowej -uproszczoną formą stowarzyszenia, niemającą osobowości prawnej i niemogącą prowadzić działalności gospodarczej (art. 40 i art. 42 prawa o stowarzyszeniach, DzU z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zm.). Skoncentrujmy się na pierwszej wyróżnionej grupie. Stowarzyszenie może się zajmować działalnością gospodarczą na takich samych zasadach jak pozostali przedsiębiorcy (art 34 prawa o stowarzyszeniach). Tyle tylko, że dochód z niej służyć ma realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

Aby doszło do powstania stowarzyszenia, trzeba pokonać kilka etapów organizacyjnych Przede wszystkim musi się zebrać przynajmniej 15 osób,  które uchwalą statut stowarzyszenia i wybiorą komitet założycielski (art 9 pos). Ten ostatni składa następnie w sądzie rejestrowym wniosek o rejestrację wraz ze statutem listą założydeR, a także informacją o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia (art 12 pos). Statut powinien określać:

nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,

teren działania i siedzibę stowarzyszenia,

cele i sposoby ich realizacji,

sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,

władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,

sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,

sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,

zasady dokonywania zmian statutu,

sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Wniosek o wpis należy złożyć na urzędowym formularzu KRS-W9.

… więcej Rzeczpospolita