Czy zmieni się wysokość składek do ZUS za niepełnosprawnego…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

lis 7, 2007


Na sposób naliczania za pracownika składek na ubezpieczenia społeczne nie ma żadnego wpływu posiadanie przez niego ustalonego stopnia niepełnosprawności. Ma to jednak wpływ na sposób finansowania tych składek (odpowiednio przez budżet państwa i PFRON) oraz na wysokość składek odprowadzanych przez pracodawcę do ZUS.

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, nalicza się zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. I tak, od podlegającego oskładkowaniu wynagrodzenia pracownika pracodawca nalicza i potrąca z jego środków finansowane przez niego składki na ubezpieczenia:

” emerytalne-9,76% podstawy wymiaru,

° rentowe – 3,5% podstawy wymiaru,

° chorobowe-2,45% podstawy wymiaru.

Z pytania wynika, że Czytelniczka jest zatrudniona w niewielkiej firmie. Być może stan zatrudnienia w tym zakładzie nie przekracza 25 osób. Wyjaśniamy więc, że w takich zakładach pracy, które zatrudniają mniej niż 25 osób, w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności: ° część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od pracownika na ubezpieczenie emerytalne część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy – finansuje budzę, państwa. Taki sposób finansowania składek społecznych wynika z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 ze zm.).

Więcej Gazeta Prawna.