Zus ma prawo nakazać pracodawcy zapłacenie składek od świadczeń socjalnych…

Gazeta Prawna , autor: Ryszard Sadlik , oprac.: GR

mar 1, 2007


ZUS ma prawo nakazać pracodawcy zapłacenie składek od świadczeń socjalnych

Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinny być wypłacane pracownikom według kryterium socjalnego.
W przypadku naruszenia powyższej zasady ZUS może zobowiązać pracodawców do uiszczenia zaniżonych składek na ubezpieczenia społeczne.

Jaka podstawa wymiaru

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 1998 r. nr 137, poz. 887 z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Potwierdza to par. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz.U. nr 161, poz. 1106) w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Tak więc podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887).

Co jest przychodem pracownika

Według art. 12. ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO

Wydatkowanie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bez uwzględnienia kryterium socjalnego i sprzecznie z zakładowym regulaminem świadczeń socjalnych jest niezgodne z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 sierpnia 2005 r. (I PK 12/05, OSNP 2006/11-12/182).

osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona. Ponadto należą do nich świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Jest to więc bardzo szeroka definicja.

Jednakże świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych nie stanowią podstawy wymiaru składek. Wynika to z par.
82 ust 1 pkt 19 ww. rozporządzenia, gdzie wskazano, że podstawy wymiaru składek nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Więcej Gazeta Prawna.