Przedsiębiorcy często nie poprzestają na prowadzeniu własnej firmy i zawierają dodatkowe umowy. Zasady opłacania od nich składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zależą przede wszystkim od rodzaju umowy i wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia.

Czy można zmienić tytuł do ubezpieczeń…

Prowadzę działalność gospodarczą i opłacam za siebie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Aktualnie dostałem propozycję dodatkowego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nakładczą. Moje wynagrodzenie będzie wynosiło około 500 zł miesięcznie. Czy mogę podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom z umowy o pracę nakładczą.

Osoba spełniająca warunki do objęcia I a K obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi m.in. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz wykonywania pracy nakładczej jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z drugiego tytułu.

W związku z powyższym osoba, która równocześnie prowadzi działalność i wykonuje umowę o pracę nakładczą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega z jednego z tych tytułów, z drugiego ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne, a obowiązkowa jest wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby wykonującej pracę nakładczą stanowi przychód uzyskiwany z tytułu wykonywania tej umowy. Podkreślić jednak należy, iż brak wynagrodzenia w danym miesiącu lub uzyskanie go w niższej wysokości niż określa to rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą nie powoduje, iż w miesiącu tym obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń jest wykonywanie działalności gospodarczej. W takim przypadku w dalszym ciągu ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tytułu do ubezpieczeń.

Podstawa prawna

Art. 9 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z póżn. zm.).

Art. 66,81 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z póżn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz.U. z 1976 r. nr 3, poz. 19 z póżn. zm.).

Więcej Gazeta Prawna.