Pełnomocnictwo może być późniejsze niż odpis z KRS…

Rzeczpospolita , autor: Izabela Lewandowska , oprac.: GR

lis 13, 2007


Bezpodstawne jest żądanie od firm udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania ich przed sądem, by dołączony do niego odpis z KRS nosił tę samą datę.

Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 8 listopada 2007 r. Zawiera ona odpowiedź na pytanie prawne sądu II instancji powstałe na tle konkretnej sprawy. Ma jednak bardzo istotne znaczenie dla sprawności postępowania cywilnego i dla ujednolicenia – niejednolitej dotychczas – praktyki sądów. Dla firm oznacza mniej biurokratycznej mitręgi w sądach.

Rachunek zajęty przez urząd skarbowy

Sprawę, na której tle powstało zagadnienie prawne, wniosła spółka z o.o. przeciwko bankowi prowadzącemu jej rachunek. Rachunek ten został zajęty przez urząd skarbowy w związku z prowadzonym przeciwko spółce postępowaniem egzekucyjnym. Chodziło o zaległe podatki. Spółka złożyła w banku wniosek o zabezpieczenie środków na bieżącą wypłatę wynagrodzeń pracowników. Bank odmówił wypłaty 13,5 tys. zł na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne pracowników.

O tę kwotę spółka wystąpiła przeciwko bankowi do sądu. W wyroku zaocznym sąd I instancji uwzględnił jej żądanie. Bank wniósł sprzeciw od tego wyroku. Argumentował, że art. 81 ust. 4 ustawy z 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, który ma zastosowanie w tej sprawie, pozwala wypłacić z zajętego rachunku bankowego środki tylko na bieżące wynagrodzenia za pracę. Kwota zaś, której dochodzi spółka, obejmuje nie wynagrodzenia, ale tę część składki na ZUS, którą finansuje pracodawca.

Czy sprzeciw miał wady formalne

Do sprzeciwu bank dołączył – na wezwanie sądu do uzupełnienia braków formalnych – pełnomocnictwo do występowania w tej sprawie (pełnomocnictwo procesowe) dla dyrektora oddziału banku, w którym prowadzony jest rachunek bankowy spółki. Podpisało je dwóch członków zarządu banku. Dla wykazania, że osoby te upoważnione były do jego wystawienia, do pełnomocnictwa dołączona została uwierzytelniona przez notariusza kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Sąd sprzeciw banku odrzucił. W jego bowiem ocenie bank nie usunął braków formalnych sprzeciwu, bo pełnomocnictwo zostało udzielone dyrektorowi oddziału 3 stycznia 2003 r., a odpis z KRS był aktualny na 6 grudnia 2002 r. Z dokumentu tego więc – argumentował sąd – nie wynika, kto reprezentował spółkę w dacie wystawienia pełnomocnictwa; czy byli to nadal członkowie zarządu, którzy je podpisali.

W zażaleniu bank przekonywał, że ci sami członkowie zarządu byli uprawnieni do reprezentowania banku zarówno 6 grudnia 2002r.,jaki3 styczna 2003 r.

Więcej Rzeczpospolita.