Jak zatrudnić cudzoziemca?…

Money.pl , autor: Magdalena Kasprzak , oprac.: GR

lis 13, 2007


Jakie dokumenty muszę mieć zatrudniając cudzoziemca, który nie ma obywatelstwa polskiego? Czy muszę zgłaszać zatrudnienie cudzoziemca w Urzędzie Pracy? Co z konsulatem? Jakie są konsekwencje dla pracodawcy zatrudniania cudzoziemców bez zezwolenia?


Pyta właściciel firmy ze Strzelec Opolskich.


Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego (art. 2 ustawy o cudzoziemcach). Podstawowym dokumentem umożliwiającym zatrudnienie cudzoziemca w Polsce jest zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę na wniosek pracodawcy.


ZOBACZ TAKŻE:

Spadną koszty zatrudnienia obcokrajowców
Obowiązek posiadania zezwolenia mają tylko cudzoziemcy, którzy nie mogą być zatrudnieni bez zezwolenia w Polsce. Cudzoziemcy, którzy należą do uprzywilejowanej grupy i nie muszą legitymować się zezwoleniem na pracę, mogą być zatrudniani w naszym kraju bez specjalnych formalności.Najpierw do Urzędu Pracy

 


Firma najpierw zgłasza do urzędu pracy zapotrzebowanie na pracownika. Dopiero gdy urząd nie znajdzie osoby spełniającej określone w zgłoszeniu wymagania wśród lokalnych bezrobotnych, można wystąpić do wojewody o zgodę na zatrudnienie cudzoziemca. Składa się przy tym:  1. potwierdzone kserokopie NIP, REGON,
  2. tłumaczenia przysięgłe dokumentów o kwalifikacji kandydata,
  3. ksero zapisanych stron paszportu.

Wojewoda wydaje wówczas przyrzeczenie zgody na zatrudnienie. Takie przyrzeczenie pracodawca musi również dostarczyć do konsulatu RP, w którym cudzoziemiec otrzymuje wizę do pracy na maksymalnie 12 miesięcy.

Więcej money.pl