Termin ten (15 listopada) dotyczy tych, którzy zatrudniają młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formach szkolnych. Centra Organizacji i Pracy Młodzieży właściwe ze względu na miejsce odbywania przygotowania zawodowego przyjmują wnioski już od 1 września br. Można je składać samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców. Gdy szef zatrudnia wyłącznie młodocianych, to wniosek o zawarcie umowy o refundację ich wynagrodzeń nie może dotyczyć więcej niż trzech osób. Innym firmom wolno ubiegać się o wsparcie najwyżej dla tylu młodocianych, ile wynosi iloczyn pracujących u nich na stale w przeliczeniu na pełne etaty (ale nie młodocianych) razy trzy.

Komu wsparcie

Zanim pracodawca zacznie ubiegać się o refundację, musi pamiętać, że przysługuje ona tylko tym, którzy: zatrudniają młodocianych w określonych zawodach (różnią się one w zależności od województwa). Może to być np. kucharz małej gastronomii, murarz bądź stolarz, a spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych. Ten warunek dotyczy pracodawcy, osoby prowadzącej zakład pracy w jego imieniu lub osoby zatrudnionej u pracodawcy.

Uwaga! Wniosek o zawarcie umowy o refundację jest załącznikiem do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (DzU nr 77, poz. 518).

Nie więcej niż płaca ustawowa

Ochotniczy Hufiec Pracy nie zrefunduje więcej niż miesięczne wynagrodzenie młodocianego liczone razem ze składkami ZUS. Nie chodzi jednak 0 płacę faktycznie wypłaconą, ale o stawki ustawowe. Od 1 września do 30 listopada 2007 r. wynagrodzenie dla młodocianego pracownika wynosi w pierwszym roku nauki 105,77 d, w drugim- 132,22 zł, a w trzecim roku nauki 158,66 zł. Przy przyuczeniu do wykonywania do określonej pracy jest 105,77 zł.

Więcej Rzeczpospolita.