Składki za ławników błędnie były opłacane…

Rzeczpospolita , autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

lis 14, 2007


Sądy mają nie lada problem z ubezpieczeniem zdrowotnym ławników. Powszechnie źle opłaciły za nich składki za wrzesień. Teraz błędy muszą skorygować.

Ubezpieczeniem zdrowotnym ławnicy zostali objęci od 29 września br. A że składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna, sądy nie wiedziały, jak je opłacić za ławników za wrzesień. Aby się wywiązywac z obowiązku, wiele z nich posłało po prostu cale składki za ten miesiąc. 1 w większości popełniły błąd. Według resortu sądy powinny odprowadzić składki za ławników za wrzesień, jeśli wypłaciły im diety począwszy od 29 września. Interpretację takiej treści, wydaną w odpowiedzi na nasze pytanie, zamieściliśmy w DF z 2 listopada (MZ-BP-P-0620-2200-2/RH/ 07). Diety uiszczone 28 września lub wcześniej są zatem wolne od składek zdrowotnych. Dlatego sądy muszą teraz skorygować niepoprawne raporty ZUS RZA. Ale zacznijmy od początku.

Kiedy w ubezpieczeniu

Ławnicy są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, o ile nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu. Płatnikiem jest sąd. Zanim zgłosi on jednak ławnika do ZUS, powinien ustalić, czy ten nigdzie nie dorabia, np. nie ma zlecenia czy etatu. Ławnik pobierający emeryturę lub rentę podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu jako emeryt lub rencista, ,1 nic jako ławnik.

PRZYKŁAD 1

Pan Józef jest ławnikiem. Jednocześnie pozostaje na bezrobociu, a do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosiła go jako członka rodziny żona będąca pracownikiem. Sąd powinien zgłosić pana Józefa od 29 września do ubezpieczenia zdrowotnego jako ławnika, a żona z kolei – złożyć wniosek w zakładzie o wyrejestrowanie męża z tego ubezpieczenia jako członka rodziny.

PRZYKŁAD 2

Pan Tomasz ma umowy o pracę i jest jednocześnie ławnikiem. Przebywa na urlopie bezpłatnym od 1 września do końca grudnia. Wobec tego od 29 września jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym jako ławnik, gdyż jest to jego jedyny tytuł do ubezpieczenia. Pracownik na urlopie bezpłatnym nie podlega bowiem ani ubezpieczeniom społecznym, ani zdrowotnemu.

Obowiązek ubezpieczeń powstaje z dniem wyboru na stanowisko ławnika sądowego, a wygasa z dniem upływu kadencji lub wcześniejszego wygaśnięcia mandatu. Także gdy ławnik podejmie zatrudnienie czy otworzy firmę, uzyskując w ten sposób inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. O rozpoczęciu innego zajęcia powinien poinformować sąd, który go wówczas wyrejestruje z ZUS.

PRZYKŁAD 3

Pani Maria, ławnik sądowy, oświadczyła, że nie ma innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Sąd zgłosił ją od 29 września do ubezpieczenia zdrowotnego. Od 5 listopada pani Maria zatrudniła się na zlecenie. Powinna o tym powiadomić sąd, który złoży za nią formularz ZUS ZWUA w celu wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego jako ławnika. W polu data ustania obowiązku ubezpieczeń” 05.11.2007. Od 5 listopada pani Maria będzie podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zlecenia.

Więcej Rzeczpospolita.