Pieniądze, które ułatwiają niepełnosprawnym życie

DZIENNIK ZACHODNI , autor: Iwona Kolasińska , oprac.: GR

mar 1, 2007

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest instytucją, która posiada środki przeznaczane na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Pieniądze służą m. in. finansowaniu sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych, szkoleniom i przekwalifikowaniu zawodowemu. Zarówno w ramach programów celowych Funduszu, jak i zadań ustawowych powiatów osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowania indywidualnie, np. w celu przystosowania mieszkania do swoich potrzeb, zakupu sprzętu komputerowego, podnośników wannowych, aparatów słuchowych itp.

O finansowe wsparcie PFRON mogą ubiegać się niepełnosprawni w każdym wieku. Starający się o indywidualne dofinansowanie powinni składać wnioski w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie w starostwach i Miejskich Ośrodkach Pomocy.

Społecznej w miastach na prawach powiatu. W wypadku tych ostatnich wnioski takie przyjmują także wydziały zdrowia. Do wniosków należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez orzecznika ZUS lub Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.