Przekształcona firma zachowuje status ZPCHR…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

listopad 15, 2007


Firma dokonująca przekształcenia na podstawie kodeksu spółek handlowych zachowuje status zakładu pracy chronionej.

Podmiotem prawnym, któremu przyznaje się status ZPChr, jest określony pracodawca posiadający zdolność zatrudniania pracowników, o ile spełnia on warunki określone w art. 28 ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu niepełnosprawnych. Tak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z art. 3 kodeksu pracy pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Oznacza to, że o status zakładu pracy chronionej może ubiegać się na przykład spółdzielnia, spółka czy fundacja.

Przepisy kodeksu spółek handlowych umożliwiają każdej spółce (bez względu na to, czy jest to spółka kapitałowa czy osobowa) dokonanie zmiany nazwy, siedziby czy przekształcenia się w inną spółkę. Przekształcenie dokonane na podstawie art. 551 kodeksu spółek handlowych nie ma wpływu na posiadanie statusu zakładu pracy chronionej, ponieważ, zgodnie z art. 553 tego kodeksu, spółce przekształconej przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Resort pracy podkreśla jednak, że wspomniany przepis jest stosowany jedynie w przypadkach przekształceń właściwych, czyli w sytuacji zmiany formy organizacyjno- prawnej spółki przystępującej do przekształcenia, przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości podmiotu przekształconego i przekształcanego. W przypadku zmiany składu osobowego, na przykład spółki jawnej (poszerzenia składu o nowych wspólników), ciągłość podmiotu gospodarczego będzie zachowana, jeśli przynajmniej dwóch jej wspólników tworzyło pierwotny skład spółki. Wówczas firma ta zachowa status zakładu pracy chronionej.

Pracodawca dokonujący przekształcenia spółki, który chce zachować status ZPChr, zobowiązany jest jedynie poinformować wojewodę o zmianie formy prawnej firmy i wystąpić z wnioskiem ojej uwzględnienie w decyzji przyznającej taki status,

Z kolei jeśli na przykład spółdzielnia lub inna firma niedziałająca w formie spółki prawa handlowego będą chciały zawiązać taką spółkę, wówczas staną się nowym pracodawcą i nie zachowają posiadanego wcześniej statusu ZPChr. Aby go uzyskać, nowa firma będzie musiała złożyć wniosek o nadanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej.

Więcej Gazeta prawna.