Sprzedaż działek bez VAT – nowe orzeczenie NSA…

Money.pl , autor: Mateusz Mrzygłód , oprac.: GR

listopad 15, 2007

 

Naczelny Sąd Administracyjny zajął w końcu stanowisko w sprawie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży działek należących do majątku osobistego osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej.


W tej kwestii istniały rozbieżności interpretacji art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, zarówno na poziomie urzędów skarbowych, jak i wojewódzkich sądów administracyjnych., co prowadziło do szeregu wątpliwości mogących powodować niepewność przy stosowaniu prawa podatkowego.

Stan faktyczny

 „Podatnicy” nabyli ziemię rolną pod uprawę na początku lat 90. Na gruntach były uprawiane truskawki, po czym, gdy rada miasta przeznaczyła grunt pod zabudowę, właściciele podjęli decyzje o podzieleniu nieruchomości i odsprzedaży, powstałych w wyniku podziału, działek. Większość z powstałych nieruchomości została sprzedana w pierwszej połowie 2000 roku. Kolejne dwie zostały zbyte w kwietniu 2004 roku. Po przeprowadzeniu transakcji ,,podatnicy” wystąpili do urzędu skarbowego o interpretację podatkową czy muszą zapłacić VAT, czy też nie.


Urząd skarbowy przyjął, iż wnioskodawcy są podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, co zostało potwierdzone także przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Z takim stanowiskiem nie chcieli się zgodzić byli właściciele i zaskarżyli wyrok WSA.


Sprawa trafiła do NSA.Osoba prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku VATW świetle art.15 ust.1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Dla celów podatku VAT działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką między innymi działalność producentów, handlowców lub innych usługodawców, także wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo, w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.


Co więcej, zgodnie z uchwaloną linia orzeczniczą działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym.


Niektóre z wojewódzkich sądów administracyjnych dokonujących wykładni gramatycznej i funkcjonalnej definicji działalności gospodarczej zawartej w cyt. art.15 ust.2 ustawy o VAT doszły do wniosku, ,,że działalnością gospodarczą jest nawet pojedyncza czynność, jeżeli wiąże się z nią zamiar wykonywania w sposób częstotliwy (czyli stały i powtarzalny), przy czym czynność ta winna być wykonana przez producenta, handlowca, usługodawcę, pozyskującego zasoby naturalne, rolnika lub wykonującego wolny zawód” (WSA we Wrocławiu sygn. akt S.A./Wr 830/06) .

Więcej money.pl