Rodziny mogą się starać o zaległe odszkodowania…

Rzeczpospolita , autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

listopad 16, 2007


Nawet jeśli pracownik zmarł wskutek choroby zawodowej przed 2003 rokiem, roszczenia wdowy nie uległy przedawnieniu

Tak uznał ostatnio Sąd Najwyższy. Zajął się sprawą Krystyny P., która straciła męża w 1998 r.

Zdzisław P. zmarł wskutek choroby zawodowej, więc jego żona wystąpiła o rentę rodzinną. ZUS przyznał ją wdowie w listopadzie 1998 r.

Gdy Krystyna P. po ośmiu latach – w marcu 2006 roku – złożyła wniosek o jednorazowe odszkodowanie po zmarłym wskutek choroby zawodowej, ZUS jej odmówił. Stwierdził przy tym, że roszczenie o to świadczenie uległo przedawnieniu.

Zarówno sąd rejonowy, jak i okręgowy, które rozpatrywały tę sprawę, potwierdziły prawidłowość decyzji ZUS. One także uznały, że już się przedawniło roszczenie o jednorazowe odszkodowanie przysługujące rodzinie zmarłego pracownika na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 1975 roku o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Obowiązywał on w dniu śmierci Zdzisława P. Datą rozpoczynającą bieg przedawnienia roszczenia było powzięcie wiadomości o szkodzie, w tym przypadku ustalenie w 1998 roku przez lekarza orzecznika ZUS związku śmierci pracownika z chorobą zawodową. Okres, w którym Krystyna P. mogła się starać o to świadczenie, upłynął więc w listopadzie 2001 roku.

Sąd Najwyższy, do którego trafiła skarga kasacyjna pełnomocnika Krystyny P., uznał, że sądy niższych instancji nieprawidłowo zastosowały art. 291 § 1 kodeksu pracy, który określa trzyletni okres przedawnienia. SN uznał, że powództwo wdowy o jednorazowe odszkodowanie z powodu śmierci męża w związku z chorobą zawodową choć złożone osiem lat po jego zgonie, nie uległo przedawnieniu, bo powinno być ono liczone wedle innych przepisów.

Zgodnie z nową ustawą z 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU nr 199, poz. 1673 ze zm.), która uchyliła przepisy z 1975 r, ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, a także członkom rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje jednorazowe odszkodowanie (art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5).

Więcej Rzeczpospolita.