Przekazanie pracownikom bonów towarowych spowoduje konieczność zapłaty podatku dochodowego. Wartość bonów towarowych jest uznawana za przychód ze stosunku pracy.
Pojęcie bonów występuje w przepisach podatkowych i w zależności od tego, z jakim podatkiem mamy do czynienia, wywołuje określone skutki. Ustawodawca nie zawarł w ustawach podatkowych legalnej definicji bonu. Inaczej mówiąc, nie określił wprost, co przez to pojęcie należy rozumieć. Organy podatkowe w razie potrzeby odwołują się do jego słownikowego znaczenia. Bon to dowód uprawniający do otrzymania w oznaczonym terminie pewnych towarów, sumy pieniędzy lub korzystania z usług.


Podatek od pracownika


Na tle przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych bony niestety wiążą się z koniecznością zapłaty podatku. Przekazanie bonu towarowego na rzecz pracowników spowoduje konieczność wywiązania się z obowiązku podatkowego. Co prawda ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera też obszerny katalog zwolnień, jednak w zakresie bonów zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku zostało bardzo ściśle i wąsko określone. Ustawa stanowi, że zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego podlega wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; według tego przepisu rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. W związku z tym otrzymane przez pracowników bony towarowe podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


Zwolnieniu podlegają świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Oznacza to, że podatku nie trzeba będzie płacić, jeżeli wartość bonów otrzymanych w ciągu roku nie przekroczy kwoty limitu. Jest tylko jeden problem. Zwolnienie dotyczy tylko świadczeń na rzecz emerytów i rencistów, które otrzymują oni w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych. Bony przekazane emerytom i rencistom (byłym pracownikom) w granicach limitu będą objęte zwolnieniem.


Bony przekazane pracownikom będą zaś podlegały opodatkowaniu jako świadczenie ze stosunku pracy. Co prawda ustawodawca zwolnił od podatku dochodowego wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, które zostały sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Ale, po pierwsze, zwolnienie ograniczono rocznym limitem 380 zł. A po drugie, przepis jasno stanowi, że rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. W praktyce oznacza to, że pracodawca może bez podatku przekazać na rzecz pracownika świadczenia rzeczowe do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym wartości 380 zł, pod warunkiem że zostały one sfinansowane w całości ze wskazanych wyżej funduszy i, że nie są to bony, talony itp.
 


Więcej Gazeta Prawna.