Po zwolnieniu z pracy można kontynuować opłacanie składek…

Gazeta Prawna , autor: Michał Jarosik , oprac.: GR

listopad 22, 2007


Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie określa jak długo trzeba podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom, aby mieć prawo do ich kontynuowania. Teoretycznie może to być nawet jeden dzień. Nie ma również ograniczeń co do długości kontynuowania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych – można samodzielnie opłacać składki przez okres kilkuletni albo kilkudniowy.

Wyjaśnić trzeba, że:

nie ma możliwości kontynuowania opłacania składek na ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe.

gdy okres kontynuowania ubezpieczeń przekracza dziesięć lat, nie obowiązuje gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia, w wypadku gdy stan własnego konta ubezpieczonego nie będzie go zapewniał.

Brak tytułów do ubezpieczenia

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe mogą być kontynuowane, gdy dana osoba nie ma innych tytułów, z których podlegałaby tym ubezpieczeniom. Celem kontynuowania ubezpieczeń jest bowiem umożliwienie zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej przez osoby, które utraciły dotychczasowy tytuł do ubezpieczeń.

W przypadku, gdy osoba, która złożyła wniosek o kontynuowanie ubezpieczeń uzyska ponownie tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń, np. zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, albo umowy zlecenia, rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym i powinna być z tego tytułu zgłoszona do ubezpieczeń. W takiej sytuacji nie występuje już brak jakiegokolwiek tytułu do ubezpieczeń, który jest uzasadnieniem kontynuowania ubezpieczeń. Z uwagi na powyższe od dnia powstania tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń nie można kontynuować ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Opłacanie składek

Kontynuowanie ubezpieczeń emerytalnego i rentowych wiąże się z koniecznością opłacania składek na te ubezpieczenia. Osoby, które zdecydują się na kontynuowanie ubezpieczeń muszą więc mieć środki finansowe na ich comiesięczne opłacanie.

Więcej Gazeta Prawna.