Zmienią się wzory sprawozdań finansowych za 2007 rok…

Gazeta Prawna , autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

listopad 26, 2007


Będą nowe wzory rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w aktywach netto funduszy emerytalnych.
Sprawozdania finansowe funduszy emerytalnych za 2007 rok będą sporządzane według nowych wzorów. Takie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych. Resort zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie z dniem ogłoszenia, czyli jeszcze w grudniu.

W nowym wzorze rachunku zysków i strat wyodrębniono dodatkowe pozycje dotyczące różnic kursowych. W uzasadnieniu projektu Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że ma to na celu dostarczenie odbiorcom sprawozdań finansowych wiarygodnych informacji na temat kwoty przychodów bądź kosztów związanych z wyceną środków trwałych pieniężnych, należności i zobowiązań w walutach obcych oraz tych o wysokości przychodów lub kosztów z tytułu różnic kursowych od tych składników.

W zestawieniu zmian w aktywach netto funduszu usunięto funkcjonujący pkt B. II – Zmiana wartości jednostek rozrachunkowych. Uzupełniono natomiast obowiązujący pkt B. III – Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową – o informacje dotyczące wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na początek okresu sprawozdawczego.

Więcej gazetaprawna.pl