Dobre praktyki, czyli jak samorządy korzystały z funduszy unijnych…

Rzeczpospolita , autor: Marek Wójcik , oprac.: GR

lis 27, 2007


Budowa oczyszczalni ścieków, Wora chroni wody Zalewu Sulejowskiego i warsztaty dla osób niepełnosprawnych w Wapnie, to przykłady przedsięwziąć, które udało się zrealizować dzięki funduszom unijnym.

W latach 2004 – 2006 samorządy korzystały głównie z pieniędzy z Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Dzięki niemu zrealizowano wiele projektów, których gminy czy powiaty nie byłyby w stanie sfinansować z własnych budżetów. Opisy udanych przedsięwzięć można znaleźć na portalu internetowym stworzonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mapa.funduszestrukturalne.gov.pl).

Warsztaty dla osób niepełnosprawnych

Tytuł projektu: Warsztaty terapii zajęciowej w Wapnie miejscem integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych Nazwa beneficjenta: gmina Wapno Nazwa województwa: wielkopolskie Nazwa powiatu: wągrowiecki Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Nr i nazwa działania: 3-3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe

Całkowita wartość projektu: 1075 087,57 zł Wartość wkładu Unii Europejskiej: 756 541,04 zł

Ciekawym projektem są warsztaty terapii zajęciowej w Wapnie. Łączy on inwestycję w infrastrukturę z aktywizacją i pomocą dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (tzw. projekt miękki). Zanim rozpoczęto starania o wsparcie, przeprowadzono analizę problemu niepełnosprawności w całym powiecie wągrowieckim. Wynikało z niej jasno, że najlepszym miejscem do realizacji projektu będzie właśnie gmina Wapno. Decydowało o tym centralne położenie względem innych gmin, których mieszkańcy mogą również korzystać ze wsparcia.

W ten sposób uwzględniono potrzeby szerszej grupy osób i zracjonalizowano projekt pod względem ekonomicznym (koszty dowozu osób z terenu innych gmin). Lokalizacja warsztatów w gminie o najwyższym w powiecie bezrobociu potwierdzała dodatkowo zasadność tego wyboru. W wyniku realizacji projektu utworzono bowiem kilkanaście nowych miejsc pracy. W części projektu obejmującej infrastrukturę przeprowadzono renowację starego budynku hotelu robotniczego. Przebudowano niektóre ściany działowe, poszerzono futryny drzwi (tak aby mieściły się w nich wózki inwalidzkie), wykonano termoizolację, wymieniono drzwi i okna, zmodernizowano dach, sufity i posadzki, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Zagospodarowano również teren, na którym zlokalizowane jest wyłączone z eksploatacji szambo. Rekultywacji poddano także teren działki. Na placu rekreacyjnym rozmieszczono poręcze do ćwiczeń oraz ławki i stoły umożliwiające prowadzenie zajęć na wolnym powietrzu.

Założono nowe trawniki i posadzono kwiaty, a granice działki obsadzono żywopłotami. W przyszłości planuje się także zagospodarowanie ogrodu na potrzeby zajęć terapeutycznych. Jednak prace budowlane były tylko podstawą do realizacji zasadniczego celu projektu. Było nim utworzenie warsztatów terapii zajęciowej. Założeniem, jakie przeświecało wnioskodawcom, była poprawa warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz objęcie pomocą osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Chodzi m.in. o wsparcie dla osób niepełnosprawnych w znalezieniu pracy, ich powrót na rynek pracy lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Promując integrację społeczną, położono nacisk na zadania sprzyjające kształtowaniu właściwych postaw społecznych wobec niepełnosprawności oraz przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych. W ramach warsztatów utworzono pracownie: ogrodniczo-artystyczną, gospodarstwa domowego, komputerowo-poligraficzną, rękodzielniczo-krawiecką, stolarską. Całkowita wartość zrealizowanego projektu przekroczyła milion złotych. Dzięki środkom z funduszy strukturalnych beneficjent mógł otrzymać refundację 75 proc. kosztów projektu. Wkład unijny wyniósł bowiem ponad 756 tysięcy złotych.

Więcej Rzeczpospolita.