Skarb państwa i samorządy terytorialne tracą przywilej…

Rzeczpospolita , autor: Michał Kosiarski , oprac.: GR

lis 27, 2007

Przepisy nie mogą dyskryminować prywatnych wierzycieli hipotecznych na korzyść fiskusa, gmin i ZUS.

Zauważył to Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim i skierował w tej sprawie pytanie prawne do TK. Zbigniew Nagórski, jeden z wierzycieli, starał się bowiem przed tym sądem o przyznanie kwoty pozostałej po sprzedaży nieruchomości jego dłużnika. Dosta! jednak tylko zwrot kosztów egzekucji, bo resztę podzielili między siebie: bank, urząd skarbowy i ZUS, choć ich hipoteki zostały wpisane do księgi wieczystej już po umieszczeniu tam hipoteki Nagórskiego.

Tak wynika z wczorajszego wyroku Trybunatu w sprawie art. 36 § 1 ordynacji podatkowej (DzU z 2005 r. nr 18, poz. 60 ze zm.). Przewiduje on, że Skarbowi Państwa (organom podatkowym, ale też np. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych) oraz samorządom terytorialnym przysługuje I hipoteka przymusowa na nieruchomościach m.in. podatnika, płatnika, inkasenta głównie z tytułu zaległości podatkowych i odsetek od nich. Hipoteka taka ma pierwszeństwo. Cierpią na tym wiei/u ie le, których należności zabezpieczają normalne hipoteki (np. zwykła, kaucyjna itp.).


Podczas rozprawy reprezentujący Sejm poseł Stanisław Rydzoń (LiD) podkreślał, że odmienne traktowanie wierzycieli uzasadnia m.in. zasada ochrony dobra wspólnego (np. zabezpieczenia wydatków państwowych na służbę zdrowia, edukację, armię). Rydzoń. który jest też radcą prawnym, przyznał jednocześnie, że przez istnienie hipoteki przymusowej wielu jego klientów miało kłopoty z wyegzekwowaniem swoich należności od dłużników. Trybunał uznał jednak, że przywileje dla Skarbu Państwa i samorządów naruszają konstytucyjną zasadę równości. Podważają zwłaszcza jawność ksiąg wieczystych i pierwszeństwo wpisów. Sędzia sprawozdawca Marek Kotlinowski zaznaczał, że hipoteka przymusowa dyskryminuje innych wierzycieli.

Więcej Rzeczpospolita.