Przejęłam w spadku po mężu firmą. Zgłosiłam w urzędzie skarbowym rozpoczęcie działalności jako spadkobierca, do czasu uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Dostałam kilka faktur (m.in. za telefon i media). Faktury wystawione są na imię i nazwisko męża. Zapłaciłam za nie jednak ja. Czy mogą wydatki z tych faktur zaliczyć do kosztów podatkowych – pyta czytelniczka DF.

Tak. Czytelniczka będzie miała taką możliwość, jeśli tylko wydatki, których faktury dotyczą, mogą być kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów. Przeszkodą nie będzie w tym wypadku laki wystawienia ich na imię i nazwisko zmarłego męża.

Z przepisów ordynacji podatkowej (art. 97 § 2) wynika bowiem, że jeśli na podstawie przepisów prawa podatkowego (w tej sytuacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) spadkodawcy (czyli zmarłemu mężowi) przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (możliwość zaliczenia wydatków z faktur do kosztów), uprawnienia te przechodzą na spadkobierców (w tym wypadku na żonę). Jest tylko jeden warunek: spadkobierca musi prowadzić dalej działalność na swój rachunek. W omawianej sytuacji jest on spełniony. Czytelniczka kontynuuje prowadzenie działalności gospodarczej na swój rachunek. Nie ma zatem przeszkód, by wydatki wykazane w otrzymanych fakturach mogły być u niej kosztem podatkowym. Tym ostatnim są co do zasady wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (z wyjątkiem nieuznawanych za takie – wymienia je art. 23 ustawy). Wydatki za telefon i media mogą być kosztem prowadzonej działalności gospodarczej. Zmniejszą one zatem u czytelniczki przychód podlegający opodatkowaniu.

Więcej Rzeczpospolita.