Po kontroli podatkowej możesz mieć problem z korektą…

Rzeczpospolita , autor: Andrzej Biedacha , oprac.: GR

listopad 29, 2007


Możliwość korygowania deklaracji VAT po zakończonej kontroli zależy od tego, kto ją przeprowadza

Gdy jest to organ podatkowy, korekta wchodzi w grę tylko, jeśli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Gdy kontroluje urząd kontroli skarbowej – korekta jest dopuszczalna również wtedy, gdy nieprawidłowości były.

Przepis zakazuje…

Organy podatkowe nie zgadzają się na korektę deklaracji VAT po zakończeniu prowadzonej przez nich kontroli podatkowej. Zakaz ten uzasadniają treścią art. 8ib § 3 ordynacji podatkowej (op). Nie pomogło nawet pismo ministra finansów wydane 8 sierpnia 2005 r., tuż przed wejściem wspomnianego przepisu w życie (opubl. w DzUrz MF nr 9, poz. 101).

…minister łagodzi

Minister stwierdził w nim, że brak jest merytorycznego i praktycznego uzasadnienia dla uznania bezwzględnej bezskuteczności korekty deklaracji VAT w każdej sytuacji po zakończeniu kontroli podatkowej”. Dodany art. 8ib § 3 op miał – zdaniem ministra – pozostawić podatnikom, w formie wyjątku, prawo do złożenia skutecznej korekty deklaracji VAT, gdy zakończona kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Jedynie gdy kontrola podatkowa wykaże nieprawidłowości, a zebrany w toku kontroli materiał dowodowy będzie przyczynkiem do wszczęcia postępowania podatkowego, korekta deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług nie będzie prawnie skuteczna” – czytamy w piśmie MF.

Były nieprawidłowości, poprawiać nie wolno

Treść pisma MF znalazła odzwierciedlenie w interpretacjach wydanych przez organy podatkowe -patrz ramka. Z niezrozumiałych jednak względów interpretują je dość wąsko. Tymczasem w praktyce trudno wykluczyć, że w wyniku kontroli u podatnika stwierdzone będą drobne nieprawidłowości. Kolejnym krokiem będzie wszczęcie postępowania podatkowego. Rozliczenie VAT za kontrolowany okres określi decyzja podatkowa kończąca postępowanie. Jeśli w takiej sytuacji podatnik będzie chciał złożyć korektę deklaracji (nie z uwagi na wykryte nieprawidłowości, ale dlatego że odnajdzie np. kilka faktur), ostatnim momentem do jej skorygowania będzie okres po zakończeniu kontroli. W czasie postępowania podatkowego prawo do składania korekt ulega bowiem zawieszeniu, a po jego zakończeniu można jedynie wnosić o wznowienie postępowania skutkującego zmianą wydanej decyzji. O takiej procedurze mówi m.in. interpretacja Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego z 6 grudnia 2005 r. (US.PPMM43-71/IK-C/05).

Więcej Rzeczpospolita.