Pracownikowi zostawiamy jedną kwotą wolną w miesiącu…

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

lis 30, 2007


Potrąceń z pensji, do której komornik rości sobie pretensje, dokonujemy od sumy składników, jakie wypłaciliśmy pracownikowi w tym miesiącu. Nie wszyscy jednak zgadzają się z tym poglądem.

– Z końcem listopada pracownik odchodzi z pracy w związku z przejściem na emeryturę. Jego wynagrodzenie zajął urząd skarbowy Co miesiąc na podstawie tytułu wykonawczego potrącaliśmy mu z pensji 200 zł. Do spłaty pozostało jeszcze 1000 zł. Czy możemy potrącić tę kwotę z odprawy emerytalnej A może ZUS będzie ujmował te pieniądze bezpośrednio z emerytury – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.

Odprawa podlega ochronie przed potrąceniami jak wynagrodzenie za pracę. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 17 lutego 2004 r. (I PK 217/03). Oznacza to, że z odprawy można ująć długi pod warunkiem, że zachowana zostanie m.in. kwota wolna od potrąceń.

W opisywanym wypadku pracodawca ma dwie możliwości. Może ostatni raz potrącić z wynagrodzenia pracownika 200 , a wtedy pozostałość (800 ) ZUS będzie ujmował z jego emerytury, albo zsumować odprawę emerytalną z wynagrodzeniem i od razu potrącić całą zaległość wobec US (1000 zł).

Uwaga! Na potrącenie szef nie potrzebuje zgody pracownika. Musi jednak pamiętać, że akurat przy sumach egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne obowiązuje kwota wolna od potrąceń. Jest to minimalne wynagrodzenie za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wynika tak z art. 87′ k.p.

Łączymy świadczenia

Potrącając od razu całą zaległość wobec skarbówki, trzeba zsumować wynagrodzenie z odprawą. Następnie, pozostawiając 836 zł netto, odliczyć dług. Liczymy obok kwotę wolną od potrąceń.

Uwaga! W tekście założyliśmy, że wynagrodzenie i odprawę można zsumować. Tak twierdzą niektórzy eksperci. Inni natomiast uważają, że kwotę wolną od potrąceń trzeba obliczyć dla każdego świadczenia odrębnie (patrz ramka pod tekstem).

Zaległość w rękach ZUS

Jeżeli natomiast szef zdecyduje się potrącić z wynagrodzenia tylko 200 zł, pozostałość (800 zł) będzie ujmował ZUS. Prawo takie gwarantuje mu art. 139 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU nr 39, poz. 353 ze zm.). Wynika z niego, że po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych potrąca się m.in. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Przedsiębiorcy pytają, czy obowiązuje tutaj kwota wolna od potrąceń. Tak. Z ustawy wynika, że potrącenia mogą być dokonywane w określonych granicach. Przykładowo przy świadczeniach alimentacyjnych do wysokości 60 proc. świadczenia. Natomiast przy należnościach innych niż alimentacyjne emerytury i renty są wolne od potrąceń, w części odpowiadającej 50 proc. najniższej emerytury. Obecnie wynosi ona 597,46 zł. ZUS będzie mógł więc potrącić maksymalnie 298,73 zł.

Więcej Rzeczpospolita.