Czy dofinansowanie korzysta ze zwolnienia…

Gazeta Prawna , autor: . Mgm , oprac.: GR

gru 3, 2007


Otrzymane dofinansowanie jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnik nie uwzględnia w przychodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym otrzymanej kwoty dofinansowania z PFRON.

Podstawę obliczenia podatku stanowi  dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania ekspert czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.
Jednak wydatki te podlegają odliczeniu Ślązak, Zapiór od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków NFZ, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że część odpłatności za turnus rehabilitacyjny została sfinansowana przez PFRON, tak więc w tym zakresie nie wystąpi możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Otrzymane dofinansowanie z PFRON objęte jest jednak zwolnieniem przedmiotowym od podatku dochodowego.

Wolne od podatku dochodowego są otrzymane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków PFRON oraz z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Poprzez użyty zwrot otrzymane zgodnie z odrębnymi przepisami ustawodawca odwołuje się przede wszystkim do przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i przepisów wykonawczych do tej ustawy. PFRON stanowi fundusz celowy, zasilany przede wszystkim wpłatami niektórych pracodawców oraz dotacjami i subwencjami. Środki funduszu przeznaczone są natomiast m.in. na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie zaopatrzenia tych osób w sprzęt rehabilitacyjny i inne środki pomocnicze.

Więcej Gazeta Prawna.