Zakup towarów od kontrahenta z innego kraju Unii Europejskiej musi być potwierdzony fakturą wewnętrzną. Zwrot tego towaru należy udokumentować wewnętrzną fakturą korygującą
– Jak rozliczyć zwrot wadliwego towaru dla kontrahenta z Niemiec? Czy musimy czekać na wystawienie przez niego faktury korygującej, czy wystarczy, że wystawimy notę korygującą? Jaki kurs zastosować do przeliczenia kwot w walucie? – pyta czytelnik DF.
Zwrot towarów sprzedawcy nie jest odrębną (nową) transakcją dostawy. Oznacza konieczność korekty wartości obrotu i podatku z tytułu wcześniejszego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT).
Trzeba skorygować obrót
Podstawą opodatkowania WNT jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Tak wynika z art. 31 ust. 1 ustawy o VAT. Według ust. 3 przy ustalaniu podstawy opodatkowania odpowiednie zastosowanie ma art. 29 ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem zmniejsza się ją o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.
Z tego wynika, że w razie zwrotu towaru kontrahentowi przedsiębiorca powinien zmniejszyć obrót i podatek należny (a jednocześnie naliczony) z tytułu WNT. Wątpliwości czytelnika dotyczą tego, jak to zrobić. Konieczna korekta faktury
Wewnątrzwspólnotowe nabycie musi być udokumentowane fakturą wewnętrzną. To na jej podstawie podatnik wykazuje obrót z tytułu WNT w deklaracji VAT. Zwrot towarów oznacza konieczność wystawienia korekty faktury wewnętrznej. Wynika to z rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. regulującego zasady wystawiania faktur.
Zgodnie z jego § 16 ust. 3, gdy po wystawieniu faktury doszło do zwrotu towarów sprzedawcy, ten wystawia fakturę korygującą. Tę zasadę – na podstawie § 25 ust. 1 – stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych. Zwrotu towarów unijnemu sprzedawcy nie można więc potwierdzić w żaden inny sposób, jak tylko poprzez wystawienie wewnętrznej faktury korygującej. Żadna nota korygująca czy dokument nazwany w inny sposób nie wchodzi w tym wypadku w grę.
Wymagane dokumenty
Czy sam fakt zwrotu towarów sprzedawcy jest wystarczającą przesłanką do wystawienia wewnętrznej faktury korygującej? Organy podatkowe na ogół żądają dodatkowego udokumentowania podstawy do zwrotu. Zwykle takim dokumentem jest faktura korygująca wystawiona przez kontrahenta. Ale jak zauważył Urząd Skarbowy w Legionowie w interpretacji z 19 stycznia 2007 r. (1409/PP/443/3/07/EC), zagraniczni dostawcy mogą nie mieć obowiązku wystawiania faktur korygujących. Dlatego podstawą do korekty może być każdy inny dokument wystawiony przez unijnego kontrahenta, który „zmienia lub konkretyzuje i jednoznacznie odnosi się do pierwotnej faktury”. Najczęściej będzie to nota korygująca.
Także według Izby Skarbowej w Łodzi (decyzja z 12 września 2005 r., III-2/4430-208/VAT/05/MG) „gdy po uprzednim rozliczeniu WNT nastąpi zmiana (obniżenie) podstawy opodatkowania i dostawca udokumentuje bezspornie ten fakt, np. notą, a nabywca otrzyma ten dokument po wystawieniu faktury wewnętrznej i rozliczeniu podatku od WNT, to będzie zobowiązany do korekty podatku należnego i naliczonego (…) poprzez wystawienie wewnętrznej faktury korygującej. Przyjęcie poglądu, że niedopuszczalna jest korekta podstawy opodatkowania WNT w sytuacji, gdy unijny dostawca nie wystawił faktury korygującej, mogłoby spowodować brak prawa do takiej korekty nawet wówczas, gdy transakcja wewnątrzwspólnotowa została anulowana w sytuacji zwrotu towaru do dostawcy”.

Więcej rzeczpospolita.pl