Fundusz nie dofinansuje wynagrodzeń osób z ustalonym prawem…

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

gru 5, 2007


Już za miesiąc stracisz prawo do dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników będących emerytami. Firmy spóźniające się z kolei z informacją o kosztach zatrudniania nie zawsze będą zwracać otrzymaną pomoc.

Dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników przysługuje wszystkim zakładom pracy chronionej. Należy się także przedsiębiorcom z Ol wartego rynku, pod warunkiem że:

zatrudniają do 25 osób w pełnym wymiarze czasu pracy albo mają więcej pracowników, z czego przynajmniej 6 proc. stanowią niepełnosprawni.

Po spełnieniu tych wymogów nie odprowadzają składek na PFRON. Dofinansowania przysługują na osoby figurujące w ewidencji niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON m.in. na podstawie numerów PESEL i NIP oraz informacji przekazywanych drogą elektroniczną przez pracodawców.

Co nowego

Od 1 stycznia przedsiębiorcy ci nie uzyskają dofinansowania na żadnego niepełnosprawnego, który ma ustalone prawo do emerytury. Natomiast do końca bieżącego roku dofinansowanie wynagrodzeń przysługiwało na tych pracowników, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego. Takie zmiany wynikają z nowelizacji z 15 czerwca br. kilku ustaw, w tym o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU nr 115, poz. 791).

Łagodniejsze rygory dla spóźnialskich

Obecnie do 20 każdego miesiąca trzeba do PFRON składać informację o kosztach zatrudniania niepełnosprawnych, wynagrodzeniach i stopniach niepełnosprawności oraz wniosek o wypłatę dofinansowania. Jeśli zainteresowany nie zrobi tego na czas, musi zapłacić składkę na PFRON. Od 1 stycznia termin ten nie będzie wynikał z ustawy, ale z jej przepisów wykonawczych. Dzięki temu zyska charakter proceduralny, a pracodawca będzie mógł się starać o jego przywrócenie, gdy nie dochowa go z przyczyn od siebie niezależnych. To jeszcze nie wszystko. Obecnie wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych pracodawcy składają co dwa miesiące i obejmuje on koszty z dwóch miesięcy wstecz. Po zmianach będą go składać co miesiąc, a to oznacza, że z taką też częstotliwością będą otrzymywać pieniądze.

Bez uzgadniania salda

Wymienione informacje i wniosek pracodawca dostarcza PFRON elektronicznie lub wyjątkowo w formie pisemnego dokumentu. W ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania PFRON przekazuje pracodawcy informację o saldzie przysługującej mu pomocy. Jeżeli kwota podana przez PFRON różni się od zawartej we wniosku, następuje procedura uzgodnienia salda. Gdy strony nie dojdą do kompromisu, PFRON odmawia wypłaty. Zainteresowany może się odwołać od tej decyzji do ministra pracy i polityki społecznej. Od 1 stycznia będzie prościej. Strony nie będą uzgadniać salda. W razie różnic prezes PFRON wyda decyzję o sposobie ustalenia dofinansowania. Od jego decyzji będzie wolno od razu się odwołać do ministra. Ponadto, jeśli pracodawca będzie miał zaległości w zobowiązaniach wobec funduszu na kwotę przekraczającą 100 zł, to prezes wstrzyma miesięczne dofinansowania do czasu uregulowania zaległości. Jeśli pracodawca nie spłaci zobowiązań do końca stycznia następnego roku (czas, za który przysługuje dofinansowanie), to prezes odmówi wypłaty wsparcia za okres, kiedy było ono wstrzymane.

Wybierz formę

Zatrudniający niepełnosprawnych mają wybór: ubiegać się o pomoc publiczną pokrywającą faktyczne podwyższone koszty zatrudnienia albo o ryczałt. Jeśli wybiorą pierwszy wariant, to podwyższone koszty zatrudnienia muszą wykazać w informacji składanej do PFRON. Dzięki temu mają szansę uzyskać tyle, ile wydali na zatrudnienie niepełnosprawnego. Inaczej jest z ryczałtem. Podmiotowi, który go wybierze, przysługują kwoty wynikające z przepisów wykonawczych. Są one różne – w zależności od statusu firmy (zpch czy otwarty rynek).

Więcej Rzeczpospolita.