Za miesiąc trzeba się rozliczyć z PFRON…

Rzeczpospolita , autor: . M.G. , oprac.: GR

grudzień 5, 2007


Gdy nie płacisz składek na PFRON, składasz do 20 stycznia informację o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz niepełnosprawnych. Odprowadzając składki, rocznego rozliczenia dokonujesz też w tym terminie.

Do 20 każdego miesiąca i do 20 stycznia każdego roku firmy muszą rozliczać się / PFR0 . Ta procedura jest zróżnicowana w zależności od tego, czy uiszczasz składki na PFRON czy nie. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągający wymaganego wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych składają:

do 20 każdego miesiąca deklarację wpłat na PFRON (w zależności od rodzaju przedsiębiorcy będzie to DEK-I-0, nr:K-i-A,DEK-i-B), do 20 stycznia roczną deklarację wpłat na PFRON-DEK-R.

Zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wymagany wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych składają: do 20 każdego miesiąca informację o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz niepełnosprawnych (INF-i),

W praktyce procedura odprowadzania składek na PFRON jest następująca.

KROK SL Firma składa deklarację zgłoszeniową wpłat na PFRON. Zatrudniający odpowiednią liczbę niepełnosprawnych wypełniają druk INF-l-Ż, a pozostali DEK-Z (dokumenty zgłoszeniowe). Oba dokumenty składa się w formie papierowej, przykładowo wysyła pocztą. KROK 2. PFRON nadaje przedsiębiorcy numer identyfikacyjny i wysyła informację o nim pocztą.

KROK 3. Po otrzymaniu numeru przedsiębiorca do 20 każdego miesiąca wypełnia właściwą deklarację o wpłacie składki na PFRON lub informację miesięczną o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych INF-1. Raz w roku firma składa – jako podsumowanie wszystkich comiesięcznych deklaracji, deklarację DEK-R lub informację INF-2. Deklaracje różnią się od siebie w zależności od formy prawnej firmy, składa się je 1 do 20 stycznia informację za poprzedni miesiąc (INF-i) i roczną (INF-2); wykazujemy w niej liczbę pracowników niepełnosprawnych zakładu w porównaniu do pozostałych. Pracodawcy ci nie muszą odprowadzać składek na PFRON, elektronicznie za pośrednictwem strony e-pfron. Przedsiębiorca aktywuje tę usługę, wypełniając zgłoszenie administratora pracodawcy”. Taki druk jest dostępny po zainstalowaniu programu.

Więcej Rzeczpospolita.