Kiedy nieszczęśliwe zdarzenie jest wypakiem przy pracy

, autor: Monika Bugaj-Wojciechowska , oprac.: GR

gru 6, 2007


W Gazecie Prawnej z 6 grudnia 2007 r. został zamieszczony artykuł poświęcony wypadkom przy pracy i ich prawnym skutkom. Czytamy w nim m.in.:

KIEDY NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIE JEST WYPADKIEM PRZY PRACY

Pracownicy poszkodowani wskutek wypadku przy pracy otrzymują z ubezpieczenia wypadkowego m.in. zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne i renty. Wyplata tych świadczeń jest jednak możliwa tylko wówczas, gdy nieszczęśliwe zdarzenie, jakiemu ulegli, zostanie zakwalifikowane jako wypadek przy pracy.

Nagłość zdarzenia

Przesłanka nagłości zdarzenia ma na celu oddzielenie wypadków przy pracy od chorób zawodowych, które powstają w wyniku dłuższego oddziaływania na organizm szkodliwych czynników pochodzących ze środowiska pracy i kumulowania się tych czynników w organizmie. Pojęcie nagłości nie zostało zdefiniowane w przepisach. Przyjmuje się, że wypadek przy pracy powinien nastąpić w krótkim czasie – czas działania przyczyny zewnętrznej powinien być krótki. Nie będzie miał trudności ze stwierdzeniem takiej cechy wypadku pracownik, który skaleczył się, został porażony prądem, upadł z wysokości. Wątpliwości natomiast zwykle powstają na przykład przy porażeniu słonecznym, odmrożeniu. W takich sytuacjach przyjmuje się, że wypadek jest nagły, gdy przebiega w czasie nie dłuższym niż trwanie dnia pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 30 czerwca 1999 r., sygn. akt IIUKN 24/99; OSNP 2000/18/697).

Przyczyna zewnętrzna

Zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy, jeśli jest wywołane przyczyną zewnętrzną. Przyczyną taką jest każdy czynnik pochodzący spoza organizmu poszkodowanego pracownika, mogący wywołać szkodliwe skutki, np.: promieniowanie, wybuch, działanie maszyn, fal magnetycznych, wysokiej albo niskiej temperatury, czyn innej osoby.

Trzeba zapamiętać, że przyczyna zewnętrzna nie musi być jedyną przyczyną wypadku przy pracy, ważne jest, aby stanowiła ona przyczynę sprawczą nieszczęśliwego zdarze
nia. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 11 lutego 1963 r., wystarczy, że pojawi się w zespole przyczyn, które do tego wypadku doprowadziły (sygn. akt III PO 15/62, OSNC1963/10/215).

Związek wypadku z pracą

Wypadek przy pracy musi być nie tylko nagły, wywołany przyczyną zewnętrzną, ale także musi mieć, jak z nazwy wynika, związek z pracą. Związek ten istnieje, gdy wypadek następuje:

8 podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. O tym, czy pomiędzy wypadkiem a pracą istnieje związek, decyduje zachowanie pracownika, który takiemu wypadkowi uległ. Jeśli w czasie przeznaczonym na pracę pracownik robi to, co nie należy do jego obowiązków, zrywa związek wypadku z pracą.

Więcej w Rzeczpospolitej